Na podstawie mapy przedstawiającej rozmieszczenie wybranych surowców

Pobierz

Wyżyna Śląska; Odpowiedź na zadanie z Geografia 7Uzyskana liczba pkt 14 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadanie 28. b) Wpisz do tabeli nazwy tych form oraz przyporządkuj każdej z nich odpowiedni opis wybrany z podanych poniżej.. Zielona Góra, Nowy Targ, Łódź.. • zynniki kształtujące terminy: ciśnienie •wyjaśnia znaczenie terminów: ciśnienie atmosferyczne, niż IX.7 podręcznik i zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa dla klasy 7Spośród surowców mineralnych największe znaczenie dla rozwoju światowej gospodarki mają surowce energetyczne.. Opisy: 1.Na mapie Polski przedstawiono rozmieszczenie wybranych elektrowni cieplnych (bez elektrociepłowni) według mocy w nich zainstalowanej.. Rozmieszczenie surowców energetycznych na świecie Więcej informacji Rozmieszczenie zasobów mineralnych w Polsce zasoby naturalne w Polsce zasoby mineralne w Polsce obszary występowania zasobów mineralnych w Polsce wymień obszary występowania zasobów mineralnych w Polsce polskie zasoby mineralne miejsca występowanie zasobów mineralnych w Polsce opisz zasoby mineralne w PolsceZad.. z o.o., Warszawa 2006 Literami A, B, C oznaczono wybrane miejsca, w których są prowadzone obserwacje pogody.. C. Białystok, Łódź, Biała Podlaska D. Zaznacz zestawienie miejscowości, których dane klimatyczne potwierdziłyby przejściowość klimatu Polski..

(2 pkt) Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych jednostek tektonicznych Polski.

B. Biała Podlaska, Białystok, Nowy Targ.. Wpisz do tabeli numer, którym ten opis oznaczono.. a) Uzupełnij zdania.. Na mapie Polski przedstawiono wybrane obszary występowania węgla kamiennego .opisuje rozmieszczenie wybranych surowców mineralnych na podstawie mapy tematycznej omawia recykling jako nowe źródło surowców wyjaśnia rolę surowców mineralnych w rozwoju przemysłu przedstawia głównych producentów surowców mineralnych uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania surowcami- na podstawie mapy fizyczno-geograficznej Polski potrafi wskazać rozmieszczenie najważniejszych surowców mineralnych.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. Na podstawie mapy tematycznej związanej z rozmieszczeniem surowców mineralnych oraz znajomości fizycznej mapy Polski, scharakteryzuj rozmieszczenie wspomnianych zasobów na tle głównych krain geograficznych Polski..

1.Na podstawie rysunku i mapy przyporządkuj właściwe piętra roślinne podanym miejscom.

Węgiel kamienny - na masową skalę wydobywa się go od początku pierwszej rewolucji przemysłowej (XIX w.).. Wpisz odpowiednie litery oznaczające miejsca na mapie.. Uczeń: - określa znaczenie gospodarcze poszczególnych rodzajów surowców mineralnych.górskich na obszarze Polski omawia na podstawie mapy ogólnogeograficznej cechy ukształtowania powierzchni Europy i Polski opisuje rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce na podstawie mapy tematycznej omawia warunki klimatyczne w Europie charakteryzuje czynniki kształtujące klimat w Polsce omawia wpływ głównych mas powietrzazastosowania wybranych surowców wyjaśnia znaczenie terminu recykling charakteryzuje surowce metaliczne, chemiczne i skalne światowej naprzedstawia znaczenie poszczególnych zasobów naturalnych opisuje rozmieszczenie wybranych surowców mineralnych na podstawie mapy tematycznej omawia recykling jako nowe źródło surowców• opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie skał powierzchniowych • opisuje na podstawie mapy tematycznej rozmieszczenie surowców mineralnych • klasyfikuje skały występujące w Polsce ze względu na ich pochodzenie • wykazuje znaczenie gospodarcze surowców mineralnych • opisuje i ocenia na podstawie danych statystycznych zasoby• wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski • podaje cechy uksztaltowania kamiennej) powierzchni Polski • • naodczytuje informacje z krzywej hipsograficznej Polski • • polodowcowych na obszarze Polski omawia zasięgi zlodowaceń na obszarze Polski na podstawie mapy Uczeń:• rozciągłości wskazuje na mapie przebieg granic Polski (w tym morskich wód wewnętrznych) IX.1 IX.2 IX.3 •podręcznik i zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa dla klasy 7 •atlas geograficzny • komputer z dostępem do internetu i rzutnik multimedialny (w miarę możliwości szkoły) • aplikacja Interaktywne mapy Polski •Multibookw wybranych krajach świata na podstawie danych statystycznych wyjaśnia wpływ czynników ..

Na podstawie: A.

Na podstawie: Geografia - Materiały dydaktyczne, płyta CD, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.

a) Na podstawie mapy i własnej wiedzy o międzyzwrotnikowej cyrkulacji powietrza (cyrkulacji pasatowej) wyjaśnij różnicę między wartościami rocznej sumy opadów atmosferycznych w obszarach A i B.Mapa przedstawia rozmieszczenie wybranych miejscowości w Polsce.. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. a) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany.W legendzie mapy przedstawiającej rozmieszczenie płyt litosfery podano nazwy dwóch wielkich form ukształtowania powierzchni dna morskiego.. Na podstawie: Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.Na mapie przedstawiającej przeważające kierunki pasatów i wybrane prądy morskie oznaczono literami A−D cztery obszary różniące się roczną sumą opadów atmosferycznych.. Zielona Góra, Łódź, Biała Podlaska• rozmieszczenie surowców mineralnych • zastosowanie surowców mineralnych i skał Uczeń poprawnie: • opisuje rozmieszczenie skał powierzchniowych na podstawie mapy tematycznej • rozpoznaje główne rodzaje skał występujących w Polsce i swoim regionie • wymienia główne rodzaje surowców mineralnych występujących w Polscewskazuję obiekty na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych .. wskazuję na mapie rozmieszczenie głównych rodzajów surowców mineralnych Polski i omawiam ich znaczenie .. analizuję zróżnicowanie klimatyczne Polski na podstawie klimatogramów sporządzonych dla wybranych stacji meteorologicznych Rzeki w Europie i w .. (2 pkt) Poniżej przedstawiono fragment mapy synoptycznej Europy.. Mapa 3.• omówienie rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce na podstawie mapy tematycznej 7.. Ich rola i znaczenie ulegają ciągłym zmianom wraz z postępem technicznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt