Podział magazynów ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów

Pobierz

Magazyn otwarty to miejsce (plac) w którym składowane są produkty.. Ten rodzaj magazynów wyróżnia się ze względu na asortyment przechowywanych towarów i warunków, jakie trzeba dla nich spełnić.. Dokonano ich podziału, poświęcono uwagę grupie regałów typu stałego i przejezdnego z rodzaju wspornikowych.. W tym przypadku cechy fizyczne produktu definiują klasyfikację magazynu: składujący jednostki ładunkowe - europalety oraz towary spaletyzowane na innych nośnikach, pojemniki, kartony, kosze i inne,Można wyróżniać rodzaje magazynów ze względu na ich: konstrukcję, czyli rozwiązanie techniczno-budowlane: magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte; materiały z których są wykonane: magazyny murowane, magazyny stalowe, namioty magazynowe; wielkość - magazyny małe, średnie, duże, centra logistyczne; długość użytkowania - magazyny tymczasowe i stałe;Magazyny specjalne.. Zapasy są zwykle przechowywane luzem, na przykład w silosach,Magazyny według rodzaju produktów.. Możliwe jest przechowywanie w ten sposób wyłącznie towarów/materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych.Wiele z nich, aby określić jaki obiekt można uznać za magazyn wysokiego składowania przyjmuje różnego typu kryteria, a przede wszystkim kryterium wysokości, według którego magazyny dzielimy na: - magazyny niskiego składowania (do 4,2 m), - magazyny średniego składowania (od 4,2 do 7,2 m), - magazyny wysokiego składowania (powyżej 7,2 m).W logistyce funkcjonuje podział magazynów ze względu na pełnione funkcje na: magazyny celne - to magazyny, w których składuje się towary, dopóki nie zostaną one przepuszczone przez służby celne na granicy państw, magazyny dostawcze - to magazyny, z których najczęściej się korzysta w e-commerce, są w nich składowane towary, które następnie trafiają do klienta końcowego,Podstawowym kryterium podziału regałów magazynowych jest ich konstrukcja i rodzaj przechowywanych ładunków..

Rodzaje magazynów ze względu na konstrukcję.

Materiały własne stanowią własność przedsiębiorstwa, natomiast materiały obce - pomimo tego, że zostały jednostce powierzone np. do przerobu, nie stanowią jej własności (w księgach podmiotu ujmowane są pozabilansowo).W pracy uwzględniono urządzenia magazynowe, w tym urządzenia do składowania.. Na tej podstawie wyróżnia się następujące typy regałów: Regały półkowe - poziomy składowania tworzone są przez półki z wypełnieniem, na których składowane są towary w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub transportowych.Magazyny występują zarówno w podsystemie zaopatrzenia produkcyjnym jak i dystrybucyjnym..

Podział kosztorysów ze względu na stopień dokładności: -wskaźnikowy.

Innym sposobem klasyfikacji magazynów jest oddzielenie rodzajów towarów, które są przechowywane w tym budynku.. Kryterium to wyróżnia magazyny przemysłowe, dystrybucyjne oraz rezerwowe.ze względu na sposób składowania towarów .. Również ze względu na zasięg działania logistyka jest podzielona na kilka rodzajów.. Zaliczają się do nich przede wszystkim: mikrologistyka - zajmuje się ona logistyką w obrębie jednego przedsiębiorstwa; mezologistyka - stanowi ona zbiór działań w obrębie jednego działu .Podział kosztorysów ze względu na zakres rzeczowy: -inwestycji.. Działania manipulacyjne zawierają przepływ dóbr materiałowych (przyjmowanie, przemieszczanie wewnątrz magazynu, wydawanie) oraz gromadzenie i przetwarzanie towarów (kompletowanie, konserwacja).. -szczegółowy.. magazyny średniego składowania - dla towarów przechowywanych na poziomie od 4,2 do 7,2 metra, do składowania których przeznaczone są przede wszystkim wózki widłowe elektryczne; oraz magazyny wysokiego składowania - w których wykorzystuje się wydajne wózki widłowe wysokiego składowania , które zagwarantować mają sprawne rozmieszczanie ładunków oraz pobieranie ich z wysokości powyżej 7,2 metra.Rodzaje magazynów ze względu rodzaj produktów.. Przedstawiono podział ogólny urządzeń do składowania na podstawie przedmiotowych norm: PN-78/M-78330-Urządzenia gospodarki magazynowej.Funkcje magazynów..

ze względu na materiał z którego sa wykonane .

Do nich zalicza się wózki ręczne, wózki rolkowe, dźwigniki zębatkowe i śrubowe, wózki podnośnikowe ręczne, wózki akumulatorowe .Ponadto materiały podstawowe można podzielić, ze względu na kryterium własności, na własne i obce.. Miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko, składnica), plac półosłonięty ( wiata ), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.Podział ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane.. Podział hal ze względu na sposób przechowywania:Do podstawowego podziału można zaliczyć podział ze względu na: miejsce w systemie logistycznym (transportowo-spedycyjne, produkcyjne, dystrybucyjne, handlowe oraz przyzakładowe), funkcję w procesie produkcyjnym (surowcowe, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów, części zamiennych oraz opakowań), postać budowli (składowiska otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalne),6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1589), które na mocy art. 3 ustawy z dnia 16 .Ze względu na organizacje transport dzielimy na: - własny - branżowy - publiczny Ogólne środki transportowe możemy podzielić na: - środki transportu poziomego - mogą być ręczne lub zmechanizowane..

nie istnieje podział magazynów .

Magazyny specjalne przeznaczone są do przechowywania określonych towarów w warunkach, które są dla nich najbardziej odpowiednie i optymalne.Magazyny można dzielić na rodzaje na bardzo wiele różnych sposobów, w zależności od uwzględnionego kryterium.. •specjalne, np. materiałów łatwo palnych i wybuchowych przechowalnie owoców, chłodnie itp.ze względu na cechy budowlane .. Z tego względu magazyny dzieli się na otwarte, półotwarte, zamknięte oraz specjalne.. Wyróżniamy tutaj hale magazynowe: - niskiego składowania (do 4,2 m), - średniego składowania (od 4,2 m do 7,2 m), - wysokiego składowania (powyżej 7,2 m).. Jest to najtańszy w utrzymaniu typ magazynu, bo nie wykorzystuje się żadnego budynku, ale ponieważ materiały w tym przypadku składuje się na otwartym powietrzu, można w ten .Magazyny zamknięte możemy podzielić na: naziemne (parterowe tub wielokondygnacyjne, niskiego i wysokiego składowania, rampowe lub bezrampowe) podziemne (piwnice, kopce, bunkry) Warto też wspomnieć o magazynach specjalnych, spełniających dodatkowe wymogi związane z przechowywanymi w nich towarami.Podział magazynów ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane.. Popularnym podziałem magazynów zamkniętych jest podział ze względu na wysokość składowania, w którym wyróżniamy magazyny: niskiego składowania - do 4,2 m; średniego składowania - od 4,2 do 7,2 m;Hale magazynowe można również podzielić ze względu na sposób składowania.. Rodzaj przechowywanych w niej materiałów i ich gabaryty mają wpływ przy wyborze wysokości hali magazynowej.. Kolejna propozycja zakłada podział według rodzaju towarów, jakie dany obiekt przechowuje.. Podział kosztorysów ze względu na przeznaczenie:Proces magazynowania obejmuje działania operacyjne związane z składowaniem towaru oraz działania manipulacyjne wykonywane zgodnie z określonymi warunkami organizacyjnymi i technologicznymi.. Mamy magazyny produkcyjne, przemysłowe i .Magazyn (budowla) Magazyn - część składowa infrastruktury magazynowej.. Mając na uwadze łańcuch dostaw, najbardziej odpowiedni wydaje się podział magazynów ze względu na przeznaczenie.. ze względu na przemysł .Podział logistyki ze względu na zasięg działania.. Podstawowym kryterium podziału magazynów jest typ zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych.. Według pełnionych funkcji mamy magazyny długoterminowego składowania, kontenerowe, celne i dostawcze.. Magazyny możemy podzielić na wiele różnych kategorii, nie tylko ze względu na konstrukcję.. Ogromy wpływ na rodzaj magazynu ma też sposób składowania w nim towarów.. •zamknięte: naziemne (parterowe tub wielokondygnacyjne, niskiego i wysokiego składowania, rampowe lub bezrampowe) oraz podziemne (piwnice, kopce, bunkry).. W tym przypadku charakterystyka fizyczna wyrobów determinuje rodzaj magazynu: Jednostek ładunkowych.. Hala do składowania palet, kontenerów, kartonów, koszy itp.; Towarów sypkich.. W tych ostatnich gromadzi się i kompletuje towar w określonej kolejności.. Można więc powiedzieć, że magazyny stanowią rezerwy materiałów i produktów gromadzonych w celu amortyzowania, buforowania zakłóceń w otoczeniu, w "źródle", czyli u dostawców materiałów, w samym systemie logistycznym, a także w celu zagwarantowania zaopatrzenia rynku konsumenta .Określenie funkcji magazynu determinuje jego położenie, powierzchnię, a nawet sposób zarządzania przechowywanym towarem.. -uproszczony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt