Państwo i demokracja wos prezentacja

Pobierz

Ustroje polityczne: demokracja,autorytaryzm,totalitaryzm.. 1) rozumie poj ęcie "demokracja", 2) omawia antyczne i chrze ścija ńskie korzenie demokracji, 3) zna i rozumie poj ęcie trójpodziału władzy, 4) zna i wyja śnia zasady demokracji:Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli.. Funkcje państwa 4.. Współczesne państwa demokratyczne, w tym również Polska, opierają się na kilku fundamentalnych zasadach.. rozpocznij naukę .WOS - MATERIAŁY.. Historyczny rozwój demokracji.. Rodzaj suwerenności, niezależność .Demokracja- rządy ludu, uczestnicznie wszystkich obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych.. PDF Materiały do wydruku.. Ustrój terytorialno-prawny.. Społeczność Anetakuta0 wos wos Rozdział V.. Szkoła ponadgimnazjalna WOS Modele ustrojowe państw demokratycznych.. Demokracja - forma ustroju państwa, w której władzę sprawują jego obywatele bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej.. Wytyczony przez konkretne granice obszar danego państwa (10) 4. rodzaj suwerenności państwa, władza nalezy do jego obywateli (10) 5.. W tak rozumianej definicji podmiotem ustroju demokratycznego jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli danego państwa.Państwo demokratyczne..

a. demokracja antycznaWOS.

rozpocznij naukę .. - wewnętrzne (drogi, szkoły, tworzenie prawa), -zewnętrzne (dobre stosunki z innymi państwami) Cechy państwa .. Uczeń: 1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czymW państwach najczęściej występuje demokracja pośrednia.. W państwach dużych nie jest to wykonalne, dlatego stosuje się demokracje pośrednią, czyli że wybierani przedstawiciele ludu, którzy następnie podejmują decyzje polityczne.Wos na 6 to profesjonalnie opracowane zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie.. Polub.. DEMOKRACJA , Klasy 1,3 , Bliżej świata , Wiedza o społeczeństwie , Gimnazjum , Zasoby , dlanauczyciela.plDEMOKRACJA DAWNIEJ I DZIŚ.. PAŃSTWO.. Dział 11.. System sprawowania władzy .. Pytania i odpowiedzi.. Demokracja - zasady i procedury.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.Państwo powstało w wyniku umowy wolnych jednostek, dążących do zachowania pokoju, życia, wolności i własności.. Taka forma ustroju demokratycznego istnieje np. w Szwajcarii.. Zasada ta wskazuje podmiot, do którego należy władza w państwie.. Stefana ŻeromskiegoDemokracja bezpośrednia, jako sposób sprawowania władzy politycznej, była możliwa w warunkach niedużej powierzchni państwa‑miasta (polis) i małej liczby obywateli.. Państwo i demokracja Julia Łoś i Urszula Ziarnek 8D Państwo Państwo - forma organizacji społeczeństwa mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium..

Rodzaje demokracji Czym jest państwo?

Demokracja i warto ści; konflikty warto ści w życiu publicznym.. Polska Zmień szablon Materiały interaktywne Pokaż wszystko.. Demokracja - ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).. Ustrój demokratyczny występuje w większości rozwiniętych państw.5.. Filozoficzne pojęcie państwa I. Niccolo Machiavelli (autor słowa "stato")Państwami totalitarnymi były kraje demokracji ludowej w latach czterdziestych i pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, w tym PRL, później także Chiny, Albania, Korea Północna, Kambodża, Wietnam.. OBEJRZYJ CIEKAWĄ PREZENTACJĘ .. Do funkcji państwa dobierz po 2 zadania.8.. Rodzaje ustrojów politycznych 5.. We współczesnych państwach demokratycznych zachowały się elementy bezpośrednich form rządzenia.. - Państwo to podmiot samodzielny, nie - Pytania i odpowiedzi - WOS.. Praca.. Antyczne i chrze ścija ńskie korzenie demokracji.. Zasada pluralizmu politycznego, podziału władzy, państwa prawaWADY DEMOKRACJI - powolność działania - korupcja (łapówki, przekupstwa) - brak stabilności rządu - konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami - zachwianie pierwotnych założeń demokracji np. Wolności szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(- bardzo duża nie równość materialna - bezrobocie - znieczulica..

Państwo, ustroje polityczne, demokracja.

Konstytucja RP.. Cechy państwa 3.. Rozwiązania zadań.. a. państwa unitarne - jednolita struktura terytorialna.. ZASADA SUWERENNOŚĆI NARODU .. Modele ustrojowe państw demokratycznych.Prezentacje WOS • PREZENTACJE • pliki użytkownika grzopister przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • WOS WYZNANIE RELIGIJNE MACIEJ POWALISZ 2F.pptx, Realizacja obowiązku szkolnego w wybranych państwach świata.pptxPrawdziwa demokracja to nie są absolutne rządy większości.. Otóż właśnie uczeń powinien orientować się w bieżących sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych.Ustrój - demokracja - zasada suwerenności narodu - demokratyczne wybory - zasada: powszechności, równości, bezpośredniości, tajności, proporcjonalności.. Udostępnij Udostępnij wg Anetakuta0.. Pokaż wszystko.. Fundamentalne zasady demokracji.. Państwo powstało przez podbój słabszego plemienia przez silniejsze; plemię, które dokonało podboju, sprawuje władzę w państwie; państwo ma służyć utrzymaniu ujarzmionych ludów w posłuszeństwie wobec zwycięzców..

Czym jest państwo?

Państwo jestfunkcji państwa demokratycznego, różnic pomiędzy pojęciami naród i państwo, cech i form demokracji bezpośredniej i pośredniej, różnic pomiędzy ustrojem demokratycznym, autorytarnym a totalitarnym.. Ma zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami.. Demokracja - zasady i procedury.. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.- państwa totalitarne - państwa autorytarne.. Premium .Podstawa programowa Szkoła ponadgimnazjalna WOS Demokracja - zasady i procedury.. Umieszczę tutaj prezentacje i nne materiały potrzebne do zajęć WOS.. Zalety i wady demokracji.. Tomasz Merta, Bez państwa ani rusz w: Przewodnik młodego obywatela - zakres podstawowy, Warszawa 2008Demokracja ateńska, a demokracja współczesna.. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne.. Edytuj elementy .. Jedną z nich jest referendum.. Aby ułatwić wyszukiwanie, tematy zostały przyporządkowane sześciu głównym działom (społeczeństwo, polityka, ustrój, prawo, stosunki międzynarodowe, problemy i zagrożenia współczesnego świata) i omówione w takiej samej kolejności, jak na lekcjach.Temat: Państwo i demokracja.. Zobacz, co i dlaczego jest ważniejsze w demokracji od przewagi liczebnej.Państwo i demokracja.. Koncepcja marksistowska (Karol Marks) Państwo powstało w wyniku walki klas, broniących swej uprzywilejowanej pozycji.. Szkoła ponadgimnazjalna WOS Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne.. Organizacja skupiająca ludność na określonych zasadach (7) 2.. Często słyszę od ucznia zdanie "A skąd ja to mam wiedzieć ?". Nie generuje wyników na tablicy.. (WOS) .. Wszyscy, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, znajdą na tej stronie opracowania, prezentacje, zadania przygotowujące do egzaminów.. b. państwa złożone - składają się z wielu członów (landy, stany, kantony), które posiadają własny system organów prawodawczych i posiadają znaczną niezależność - federacje .. Państwo i jego cechy.. Pojęcie i rozwój demokracji.. ZALETY DEMOKRACJI - wpływ obywateli na funkcjonowanie .III.. Demokracja ateńska:- prawa obywatelskie nie przysługiwały niewolnikom i cudzoziemcom,- kobiety nie mogły decydować o losach swojej ojczyzny,- każdy mógł zostać sędzią- wroga demokracji wypędzano z miasta na 10 lat,- każdy obywatel mógł przedstawić swój projekt,- głosowano bezpośrednio.Państwo i demokracja Imię: 1.. Państwo, ustroje polityczne, demokracja 0 34 fiszki brak.. Demokracja bezpośrednia jest wykorzystywana zazwyczaj tylko podczas podejmowania decyzji szczególnie ważnych dla państwa.. 1 Państwo to terytorium oddzielone grnicami, zamieszkiwane przez trwałą wspólnotę ludzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt