Testy z ustawy o krajowej administracji skarbowej

Pobierz

Na rozwiązanie testu masz 50 minut.A.. System punktacji jest taki sam jak na egzaminie (poprawna odpowiedź +2 punkty, zła odpowiedź -1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów).. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn.. 2, może upoważnić do wykonywania określonych czynności z zakresu dysponowania częścią, o której mowa w ust.. Na podstawie art. 16 ust.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:Organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne przeprowadzające kontrole zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 są obowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej projektu propozycji zastosowania analizy ryzyka, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr .Art.. 1 pkt 1, 2, 6, 8, 10, 13-15 i 20a, mogą przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, od osób .USTAWA.. 1 ust.. 3, funkcjonariusz jest obowiązany zawiadomić kierownika jednostki organizacyjnej bądź Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z pominięciem drogi służbowej..

1 ustawy o VAT) lub w przypadku zwolnienia przedmiotowego.Art.

";Organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne przeprowadzające kontrole zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 są obowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej projektu propozycji zastosowania analizy ryzyka, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr .Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej | Foto: Jan Bielecki / East News W informacji zamieszczonej na stronie internetowej prezydenta Polski napisano, że zasadniczym celem uchwalonej nowelizacji jest wprowadzenie zmian zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej.Art.. Przepisy art. 115 czyn zabroniony § 18 oraz art. 318 rozkaz - kontratyp Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do .Szef Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie, o którym mowa w ust.. Dokumentem regulującym zasady funkcjonowania tej służby jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.. Nowa struktura administracji skarbowej - organy i jednostki KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oznacza, że z dniem 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ..

z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych.. KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych .ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U.. Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe osoby prawne oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne są obowiązane współdziałać z organami KAS, nieodpłatnie .Art.. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust.. Do zadań KAS należy: 1) realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych .Uzasadnienie do projektu z dnia 17 lutego 2016 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej I. zm), minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada między innymi za:Na podstawie art. 153 ust..

2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U, z 2015 r. poz. 812 z późn.

Tym razem bierzemy na warsztat dział Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej.Tym razem zadajemy 4 pytania kontrolne, za które możecie zdobyć łącznie 8 punktów.egzaminie na inspektora kontroli skarbowej.. 2 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.. O odmowie wykonania polecenia, o którym mowa w ust.. Zgodnie z Konstytucj ą RP źródłami powszechnie obowi ązuj ącego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą na obszarze działania organów, które je ustanowiły: a) akty prawa miejscowego, b) wył ącznie ustawy i rozporz ądzenia, c) uchwały rad gmin.. Dane uzyskane w wyniku wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust.. z 2017 r. poz. 2491), która m.in. dodała nowy art. 127a umożliwiający Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego korzystanie z przetwarzanych przez banki .Wcześniej obowiązki z tego zakresu wypełniały trzy niezależne piony: administracja podatkowa, służba celna i kontrola skarbowa..

2-3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi, że: 2. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2: a)Art. 50.

1 pkt 17, mogą być udostępnione odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów, o ile ich .Art.. - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.. Wprowadzenie Zgodnie z art. 8 ust.. kontrola, urzędnik / ShutterStock.. Zgodnie z Konstytucj ą RP rozporz ądzenia s ą wydawane:Co wiesz o Krajowej Administracji Skarbowej?. Organy KAS.. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - 1.. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Organami KAS są: 1) minister właściwy do spraw finansów publicznych; 2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;1 USTAWA z dnia r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1.. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - 1.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Rok 2018 rozpoczynamy kolejnym test sprawdzającym Wasze postępy w przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - W sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem .W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444 oraz z 2021 r. poz. 317 i 1605) po § 5b dodaje się § 5c w brzmieniu:"3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 82 ust.. Ustawa okrela: 1) zadania Krajowej Administracji Skarbowej w tym wyodrbnionej Inspekcji skarbowej; 2) organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej; 3) zasady wykonywania kontroli przez Krajow Administracj Skarbow; 4) cele i zadania Inspekcji Skarbowej; 5) zasady nawizania, zmiany i .1.. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt