Przyczyny zanieczyszczenia powietrza referat

Pobierz

poprzez: kwaśneopady i mgły: powstająw wyniku reakcji tlenku siarki(IV) i tlenkówazotu z parą wodnązawartąw powietrzu, występująnp.. Przyczyny smogu Smog rodzi się w korzystnych warunkach terenowych (np. w dolinie otoczonej wzgórzami), pogodowych (brak wiatru, duża wilgoć) i atmosferycznych (zjawisko .z powodu zanieczyszczeń, to przede wszystkim alergie i choroby układu oddechowego.. Pojedynczy wybuch wulkanu może wyrzucić do atmosfery wiele ton drobnego popiołu.. Główne źródła zanieczyszczeń.. Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu , ozonu i freonów ) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.Jednym z efektów zanieczyszczenia powietrza jest także tzw. efekt szklarniowy.. Przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a .Zanieczyszczenie powietrza - przyczyny i źródła powstawania.. Gazy przenoszone na duże odległości powodują, że skażone mogą zostać obszary znacznie oddalone od źródła ich emisji.W dużej mierze branża transportowa, zakłady przemysłowe oraz elektrociepłownie emitują mnóstwo szkodliwych gazów, dlatego mieszkańcy dużych miast (Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań) i aglomeracji odczuwają zanieczyszczenia powietrza nie tylko w okresie zimowym, ale często także w okresie letnim..

Istnieje wiele przyczyn i źródeł pojawiania się zanieczyszczeń powietrza.

Główny powód wysokiego stężenia zanieczyszczeń stanowi niska emisja, wynikająca przede wszystkim ze sposobu ogrzewania budynków.. Szkodliwe substancje zawarte w powietrzu obniżają odporność dzieci i przyczyniają się do napadów świszczącego oddechu, zakażeń dolnych i górnych dróg oddechowych oraz astmy.Źródła zanieczyszczeń powietrza dzielą się na naturalne i antropogeniczne.. Ciągłe jednak emitowanie do atmosfery gazów (m.in. dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki) i pyłów pochodzących z przemysłu, komunikacji, elektrociepłowni oraz pojedynczych gospodarstw domowych, powoduje, że stopień jego zanieczyszczenia .Smog w Polsce przyczynił się w 2019 r. do 43 tysięcy zgonów.. Polega ona na tym, iż w dolnych warstwach atmosfery rośnie stężenie gazów mogących absorbować promieniowanie podczerwone ze słońca.. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania.Odpowiedź: Przyczyny efektu cieplarnianego.. Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka.. Powietrze ma dużą zdolność do samooczyszczania się.. Pustynie pochłaniają rocznie prawie 6 mln hektarów w 60 krajach zamieszkałych łącznie przez około miliard ludzi.Smog - przyczyny zanieczyszczenia powietrza..

Źródła lądoweCześć ; ) mam do napisania referat z chemii na 2 tematy : 1.

Powoduje to ocieplenie mas powietrza, prowadzące do zmian klimatycznych.W powietrzu unosi się m.in. sadza, piasek, sól z rozpylonej wody morskiej, zarodniki roślin oraz ziarnka pyłku.. Wody opadowe absorbują pyły i gazy znajdujące się w powietrzu, po czym przenikają do gleby lub trafiają bezpośrednio do zbiorników wodnych.. Jak zatem widać, nie na wszystkie mamy wpływ.Rodzaje zanieczyszczeń.. Bardzo proszę o pomoc i nie kopiowania całości z innych stron internetowych.. Pozdrawiam :) Odpowiadają za to fabryki, coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach.Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza pozostają poważnymi problemami na całym świecie, pomimo wysiłków na rzecz ich ograniczenia.. Zanieczyszczenie powietrza można podzielić na drobne cząstki, ozon w warstwie przyziemnej, ołów, tlenki siarki i azotanów oraz tlenek węgla.zanieczyszczenia powstające na morzu; emitowane z atmosfery; Zanieczyszczenia powstające na lądzie stanowią 97% wszystkich zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku, pozostałe 3% to zanieczyszczenia powstające na morzu.. Zanieczyszczenia powietrza należy więcPojęcie to oznacza degradację gleb na obszarach suchych, półsuchych i półwilgotnych.. Przyczyny zwiększonego poziomu zanieczyszczeń w atmosferze mogą być różne: emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych, emisja przemysłowa, emisja z transportu, pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są przemysł oraz transport..

Mamy wówczas do czynienia ze smogiem typu Los Angeles.Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery.

W pracy przedstaw najważniejsze przyczyny oraz skutki zanieczyszczenia środowiska, a także zawrzyj w nim swoje opinie i spostrzeżenia.Zanieczyszczenie powietrza w niekorzystny sposóboddziałuje takżena inne komponenty środowiska,w tym wody, gleby i roślinność,m.in.. Nawet przeloty meteorów zwiększają zanieczyszczenie atmosfery, ponieważ pozostawiają pyły, które opadają na powierzchnię ziemi.Przyczyny zanieczyszczenia powietrza.. Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to: wybuchy wulkanów, erozja wietrzna skał, pył kosmiczny, niektóre procesy biologiczne, pożary lasów i stepów.. Główną przyczyną silnego zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wód i gleb) był, w tamtych czasach, przyjęty model uprzemysłowienia Polski, oparty na eksploatacji i przetwarzaniu surowców oraz stosowaniu technologii materiałochłonnych i energochłonnych.Zanieczyszczeń powietrza i ich rodzajów jest wiele..

Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.

metan (CH 4) Antropogeniczne: procesy w kopalniach, hutach, fabrykach, rafineriach, zakładach chemicznych itp.strefy tzw. kryzysu ekologicznego.. Naturalne: pożary stepów, sawann, lasów; erupcje wulkanów; burze piaskowe; gleby i skały ulegające erozji; bagna wydzielające do powietrza m. in.. Tymczasem, zwłaszcza zimą, powietrze w Polsce jest pełne szkodliwych substancji.. Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej.Około jedna trzecia zanieczyszczeń wód pochodzi z atmosfery.. Spowodowane jest rożnymi czynnikami, miedzy innymi, zmianami klimatycznymi, ale głównie działalnością człowieka.. Powietrze jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.. Powstaje ono m.in. w zakładach petrochemicznych, hutach, a także podczas transportu - w silnikach spalinowych.W Polsce można wyróżnić trzy główne zanieczyszczenia powietrza: pyły PM 10, PM 2,5 oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(α)piren.. Z pewnością należy bać się smogu, który zatruwa powietrze czy kwaśnych deszczów niszczących przyrodę i wpływających na życie zwierząt.Napisz referat na temat: "Wpływ człowieka na zanieczyszczenie atmosfery, wody oraz gleby".. Zanieczyszczenia z opadów atmosferycznych przenikają do wód gruntowych, skąd mogą przedostawać się do wód powierzchniowych.Źródłem zanieczyszczenia cieplnego powietrza mogą być procesy przemysłowe, podczas których powstaje ciepło odpadowe, czyli ciepło niewykorzystane podczas procesu, lecz oddawane do otoczenia.. Aby nam pomagać, a nie szkodzić, powietrze powinno być czyste..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt