Opinia opiekuna stażu nauczyciela wychowania fizycznego

Pobierz

W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów.. Iwona Opas.. Zapis obserwacji odbywa się wg podanego protokołu.. Ewa Karpowicz.Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. P. Miłosz prowadził zajęcia pozalekcyjne z ćwiczeń siłowych.. Załączniki : 1.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.. Racibórz.. Opracowanie PLANU REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (zadanie 2).. Tymczasem wyniki kontroli pokazują, że w niektórych szkołach procedura ta .a) planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły w zakresie wf, b) planem wychowania fizycznego dla klasy, c) planem wynikowym/rozkładem materiału i in.. Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli.. Nauczyciel sprawuje fachową opiekę nad praktykantem, udziela im porad i wskazówek niezbędnych do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych.NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela.. Pisz.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nauczany przedmiot: Wychowanie Fizyczne.. Nauczyciel mianowany może podjąć ostatnią sformalizowaną formę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Projekt oceny nauczyciela kontraktowego.

Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym: Nauczyciele wychowania fizycznego w kolejnym roku będą realizować zadania podobne do2.. Okres stażu od 1.09.2016 do 31.05.2017 r.Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu.. 8.Strzyżewski charakteryzując idealnego nauczyciela wychowania fizycznego uważał, iż powinien on spełniać pięć podstawowych ról: nauczyciela - człowieka, nauczyciela - żywego wzoru kultury fizycznej, nauczyciela - wychowawcy, nauczyciela - dydaktyka, nauczyciela - społecznika oraz posiadać odpowiednie cechy osobistej kultury fizycznej.Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady, przygotowanie sprawozdań, dokumentacji, w sz .. przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Omówienie obserwowanych lekcji z opiekunem stażu i wyciągnięcie konstruktywnychOlecko.. Wioleta Lenkiewicz.. W materiale który przygotowaliśmy oferujemy Wam:1.We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

4) sporządzenia z pomocą nauczyciela-opiekuna, planu pracy i dostarczenia go do sekretariatu Zakładu Metodyki WF do następnego dnia po rozpoczęciu praktyki do godz. 12.00;We wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu .Był opiekunem gimnazjalistów na zielonej szkole.. 9c ust.. Procedura obowiązuje od 13 września 2013 roku.. Prowadził zajęcia wychowania fizycznego z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.. Celem jest poznanie dzieci i młodzieży, sposobów prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i warunków pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Pan XXX wykazuje dość duże zaangażowanie w procesie nauczania.. Imię i nazwisko xxxxxx 2.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. 6 oraz Art. 9f ust.. Zazwyczaj opinię o praktykancie lub stażyście wystawia się na życzenie samego zainteresowanego w celu zaliczenia praktyk zawodowych (jest to częsty wymóg uczelni).Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego cz. III - nauczyciel mianowany..

Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

2 Poznanie struktury organizacyjnej szkoły, dokumentacji /4 godziny/ - ONauczyciel-opiekun praktyk.. 2 Poznanie struktury organizacyjnej szkoły, dokumentacji /1 godziny/ - O Opisa ć zasady awansu zawodowego nauczycieli (specyfik ę pracy nauczyciela wychowania fizycznego) ze szczególnym uwzgl ędnieniem .Wyznaczenie opiekuna stażu Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy rozpoczęli staż, opiekuna stażu.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pana X.. Jednak takie rozwiązanie stosuje się bardzo rzadko.. Uzasadnieniem przedstawionej propozycji oceny są wnioski opiekuna po obserwowanych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela oraz stopień zaangażowania nauczyciela odbywającego staż w .opiekuna praktyk (zadanie 1) i innych nauczycieli wychowania fizycznego.. Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego : 2.wychowania fizycznego w różnych klasach oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli i współpraktykantów..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.Opiekun stażu.

W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.Zapoznanie si ę z nauczycielem wychowania fizycznego/ opiekunem praktyk pedagogicznych.. Każde zajęcia omawiał z hospitującym.. Arkusz przed obserwacją 2. pozostaje w kontakcie ze szkołą wyższą, bierze udział w kształceniu przyszłego pedagoga.. Arkusz obserwacji lekcji 3. .. z wytycznymi prowadzenia pracowni .. oraz dokumentacją pracy nauczyciela ., wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Był wychowawcą klasy IIIg.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego : Rozdział czwarty : Trzeci etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego - nauczyciel dyplomowany : 1.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Art.. Opracowanie PLANU REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (zadanie 2).. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej.Ukończyłem studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie.. Zajęcia prowadzi zgodnie z metodyką, atrakcyjnymi metodami.Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu Zgodnie z § 5 ust.. Staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2006 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjąłem go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły.Opinia o przebiegu praktyki Studentka III roku przedmiot Uniwersytetu .. Nazwa szkoły xxxxxxx 3.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. .Opinia o praktykancie może być również poufna, a praktykant lub stażysta może nie znać jej treści.. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Okres stażu trwa 2 lata i 9 miesięcy.uczestniczył w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Pana(-ią) .. oraz przez innych nauczycieli w wymiarze dwóch zajęć w miesiącu, a następnie omawiał z prowadzącymi obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym, formułując także przemyślenia oraz zdania dla własnego rozwojuwychowania fizycznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt