Wymień cele integracji europejskiej

Pobierz

3. wspólny rynek.. W dniu 9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych _____ ogłosił deklarację, proponującą zawiązanie bliskiej .. Wspólny Rynek jako element integracji europejskiejPrzyczynami integracji europejskiej były i są: Chęć powstrzymania kolejnej wojny w Europie po zakończeniu II Wojny Światowej.. Podstawowe fundusze, realizujące cele polityki spójności oraz udzielające pomocy w jej ramach to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).. 1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.. Zmiana wzajemnego nastawienia społeczności państw europy na bardziej przyjazną (zwłaszcza relacji Niemcy-Francja).2. osiqganie trwakego i zrównowaŽonego rozwoju spokeczno- gospodarczego, wyrównywanie poziomu rozwoju pomiedzy paóstwami czbnkowskimi, polepszanie standardów Žycia mieszkaóców UE stworzenie obszaru pozbawionego wewnetrznych granic,Najważniejsze cele Unii Europejskiej Polska a Swiat Procesy integracyjne w Europie wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego Zapewnienie jednolitej tożsamości UE Stworzenie przestrzeni wolności bezpieczeństwa sprawiedliwości Obywatelstwo europejskie Europejski dorobek prawny wos.. Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między krajami UE..

Wymień 3 cele integracji europejskiej.

ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej UE.. Wprowadzenie wspólnej waluty było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Jednolitego Rynku a także ma zwiększyć szansę europejskich przedsiębiorców w konkurencji na światowym rynku.Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Omów etapy integracji europejskich do 1990 roku.. Celem tego Traktatu było: utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, umocnienie spójności gospodarczej i społecznej; utworzenie uni gospodarczo-walutowej; realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; ustanowienie obywatelstwa uni; 45.W procesie integracji europejskiej często radził się papieża Piusa XII.. Nie doczekał się urzeczywistnienia swych .Unia Europejska 1.. Wymień, jakie cele realizuje OBWE Utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju w Europie, Przestrzeganie praw człowieka, Współpraca w dziedzinie: gospodarki, nauki itd.. - tempo i kierunki współczesnego rozwoju gospodarczego (postęp techniczny) -rozwój nowych gałęzi produkcji przemysłowej..

[LINK] Przyczyny integracji: kraje wysoko rozwinięte.

4. unia gospodarcza.. Cele — Common Regional Policy) - polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE).. Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi , co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach .Integracja europejska 1.. Wymień cele traktatu z Maastricht?. Wymień Ojców Założycieli zjednoczonej Europy (polityków, którzy przyczynili się do powstania pierwszych wspólnot europejskich) i podaj ich funkcje: .. Rozwiń skróty, podaj datę powstania, traktaty założycielskie, cele oraz państwa, któreRada Europy 5 V 1949 ochrona praw człowieka, wspieranie demokracji i rządów prawa, wszystkie państwa Europy oprócz Białorusi oraz USA i Kanada 2.. 3.Unia Europejska jest wyjątkową unią gospodarczą i polityczną między 27 państwami europejskimi.. ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro.. Mimo pewnych trudności, proces integracji europejskiej nie tylko nie zatrzymał się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, ale uległ nawet przyspieszeniu, czego wyrazem było duże rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r., m.in. o Polskę, Czechy, Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację.Ostatnim osiągnięciem integracji europejskiej jest wprowadzenie wspólnej waluty na obszarze państw zrzeszonych w Unii Europejskiej - Euro..

... Proces integracji Europy rozpoczął się po _____ .

cele polityki regionalnej 2014-2020.. POLITYKA REGIONALNA w UNII EUROPEJSKIEJ Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszy eskalacja rozpiętości ekonomicznych i społecznych.. -rozwój nowych potrzeb konsumpcyjnych.. Pierwsze kroki polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że państwa, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, stają się gospodarczo współzależne, a zatem jest bardziej prawdopodobne, że będą .44.. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE - NOTATKA _____ 1.. 1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Europejska Wspólnota Węgla i Stali - historyczna, funkcjonująca w latach ponadnarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne .Jej cele.. Ustaliliśmy, że w drodze integracji powstają wspólnoty państw, regionów, których głównym celem jest wspieranie poszczególnych członków.Od 1993 EWG zmieniła nazwę na Wspólnota Europejska.. Główne cele EWG to: - stopniowe rozwijanie integracji poprzez stworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i wreszcie wspólnego rynku (swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału.. Podobne teksty:odpowiedział (a) 18.02.2011 o 19:58..

Przyczyny integracji europejskiej: Paostwa europejskie wyszły z II wojny bardzo zniszczone.

Został zapamiętany jako mediator porozumienia francusko-niemieckiego.. - wspólna polityka handlowa, rolna i transportowa, - zapewnienie wolnej konkurencji, - ujednolicenie ustawodawstwa - utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego - utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego - stowarzyszenie krajów i .Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.. Rozpoznaj przedstawione na zdjęciach osoby .Unię gospodarczą, z kolei, poszerzono o dodatkowy aspekt - unię walutową.. Polityka strukturalna o charakterze ponadnarodowym jest prowadzona przez UE od polowy lat osiemdziesiątych.waluta europejska o nazwie euro.. Traktat z Maastricht zmienił także nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnota Europejska (1 listopada 1993 r.).Rozdział 1 Cele i płaszczyzny integracji integracji Nagranie przedstawia podział integracji ze względu na płaszczyzny i zasięg działań organizacji międzynarodowych.. Poprzez pomoc.. Podstawowym zadaniem jest zwiększanie spójno­ści ekonomicznej i społecznej w ramach Unii oraz: - zapewnienie trwałego i nie inflacyjnego wzrostu gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego, - popieranie rozwoju wymiany międzynarodowej, - zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, - podnoszenie stopy życiowej i jakości .Stanowiła niejako pogłębienie procesu integracji przez włączenie nowych zagadnień, takich jak: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa czy współpraca sądowa i policyjna.. Wśród państw założycielskich znalazły się: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Norwegia oraz Dania.. Wymień 3 cele integracji europejskiej.. Cele UE w skali światowej to: ochrona i promowanie swoich wartości i interesów.Unia Europejska — cele i zadania Cele i zadania Unii Europejskiej.. Czym jest polityka spójności?Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach: 1. strefa wolnego handlu.. Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej.. Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w całość (np. utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej), inne - wzbogacono (np.Przyczyny integracji europejskiej.. -umocnienie konkurencyjności gospodarki.. kraje rozwijające się.POZYTYWNE-wdrożenie europejskich norm ekologicznych przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego ,lepsza jakość życia ,zbliżenie Polski do standardów europejskich bezpiecznej pracy,zdrowia i edukacji ,zdecydowane przyspieszenie wzrostu gospodarczego , poprawa jakości towarów i usług oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa ,stabilizacja finansów publicznych.1.. Jednolity rynek europejski: proces integracji rynków, podstawowe swobodyPrzydatność 100% Polska na drodze do integracji gospodarczej z Unią Europejską.. Zgodnie z planem Marshalla (1948) miały otrzymad 17 mld bezzwrotnej pomocy na odbudowę swojej gospodarki.. W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt