Olej napędowy karta charakterystyki

Pobierz

(UE) REACH SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ekodiesel Ultra B UFI: CS00-H01G-F00Q-S4XV Ekodiesel Ultra D,F UFI: PV00-00QV-S006-FGHX Olej napędowy arktyczny klasy 2 UFI: SH00-Y0Y9-J007-S46P EFECTA DIESEL B UFI: C800-F0W3-M00R .Karty charakterystyki i karty techniczne.. : 58 326 43 00, fax: 58 326 43 80 żdy klient kupujący paliwa ORLEN zyskuje gwarancję najwyższej jakości i niezawodności.. Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 09.03.2009 Aktualizacja: 01.01.2015 OLEJ BAZOWY N-80, OLEJ BAZOWY 80 Wersja: 4.0CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1.. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. AKTUALIZACJA 1.. OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

1.2.2 Zastosowania odradzane: brak.OLEJ NAPĘDOWY karta charakterystyki.

19 .1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: stosuje się do napędu silników z zapłonem samoczynnym (silników diesela).. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 2.. 1.2.2 Zastosowania odradzane: brak.. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.. Adres e-mail CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Data wydania r. Data aktualizacji - 1.. Nasze benzyny bezołowiowe oraz oleje napędowe odpowiadają w pełni wymaganiom europejskich norm, często je przewyższając.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114Olej napędowy Eurodiesel Export UFI: WP80-20DQ-600V-NVHG 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: stosuje się do napędu silników z zapłonem samoczynnym (silników diesla).. Zastosowania odradzane: inne zastosowanie niewskazane.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA Nazwa produktu OLEJ NAP ĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUSKarta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Ponadto instalacja zasilana Olej napędowy grzewczy Ekoterm może znajdować się w budynku - w .Zidentyfikowane zastosowania: olej przeznaczony do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.

Skład chemiczny naszych produktów dobierany jest na podstawie zaawansowanych badań technologicznych i długotrwałych testów.K ARTA CHARAKTERYSTYKI Olej smarowy (888100002441) Olej smarowy (888100002441) [30.09.2016] Strona 1/9 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH (zm. rozp.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. 140, poz.1171) Data aktualizacji 10.09.2004 Strona 7 z 9 (Xn) PRODUKT SZKODLIWY Zawiera: Olej napędowy; paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):Download "ŚRODEK WZBOGACAJĄCY OLEJ NAPĘDOWY 1.. Europa :+44 (0) 1235 239 670MZ z dnia 3 lipca 2002r.. Są doskonałe do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych różnego typu, ponieważ: spełniają wymagania rozpoznawalnych międzynarodowo specyfikacji jakościowych takich jak API oraz wymagania uznanych producentów maszyn, gdyż są wykonane wg najnowszych technologii.Olej Napędowy.. 2015/830)KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska Inne sposoby identyfikacji Benzyna BP 95, Bezołowiowa 95 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu Ciecz.. MZ z dnia 3 lipca 2002r.. Nie podawać do picia mleka, tłuszczów, alkoholi..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Telefon/Fax: Polski … więcej » 1.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU OLEJ OPAŁOWY LEKKI Karta charakterystyki wg rozp.. +32 3 241 33 00, Fax +32 3 241 35 31 SDS , preferowany kontakt wyłącznie w języku angielskim.. Znajdź kluczowe dane techniczne i informacje dotyczące bezpieczeństwa naszych produktów.benzyna (karta charakterystyki) OLEJ NAPĘDOWY - pełnowartościowy olej BO ( bez biokomponentów), dostosowany do odpowiedniej pory roku.Oferta dotyczy również oleju B7 ( z zawartością 7% estrów metylowych).Produkt jest przyjazny dla środowiska - zawiera niską ilość siarki maks. 10,0 mg/kg, pochodzi z krajowych Baz Paliw.Posiadamy .. Wypłukać usta wodą.. Hełm roboczy.. Gogle i/lub osłona na twarz, jeśli zachodzi możliwośćKategoria: oleje napędowe, w tym bunkrowe dla statków Klasyfikacja Carc.. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I .Środki smarowe LOTOS Oil dla rolnictwa są od blisko 30 lat praktycznie testowane przez producentów rolnych w kraju i za granicą.. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A. 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.

Paliwa lotnicze.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: OLEJ BAZOWY N-80; OLEJ BAZOWY 80Olej napędowy Eurodiesel Export Dane identyfikacyjne substancji decydującej o klasyfikacji mieszaniny: Nazwa z wykazu: Olej napędowy nr 2 - paliwa do silników Diesla; Olej gazowy - niespecyfikowany Nr indeksowy: 649-227-00-2 Nr CAS: 68476-34-6 Nr WE: 270-676-1 Nr rejestracji: 01--0006ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 15W-40 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W-50 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Extra CF SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Premium CD SAE 30, SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.12 MB8 kart charakterystyk.Olej napędowy grzewczy jako paliwo do kotłów c.o. kotłów parowych, pieców przemysłowych i technologicznych.. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykiet .KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 TOTAL DIESEL Olej napędowy Strona: 6/17 Wersja: 3 z dnia: 2011-09-29 Data opracowania wersji polskiej: 2012-01-02 Nr karty: 56037 nadają się do akcji ratunkowej.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI" Download Document .. 1 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH).. Oznacza to, iż ryzyko przypadkowego zapalenia lub wybuchu jest niskie w porównaniu z innymi rozwiązaniami grzewczymi.. Antystatyczne, nie śliskie obuwie lub buty.. Jedną z jego podstawowych cech jest wysoka temperatura zapłonu.. Zawiera: Olej nap ędowy; paliwa do silników Diesla 1.2.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 30/09/1999 Wersja: 18.0 Data weryfikacji: 14/06/2018 14/06/2018 PL (polski) 1/11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Olej napędowy Eurodiesel export 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: paliwo do silników Diesla 1.2.2 Zastosowania odradzane : brak 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A. 80-718 GDAŃSK, ul. Elbląska 135OLEJ NAPĘDOWY Karta bezpieczeństwa Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 05.02.2014 PL (Polski) 2/11 Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu pogotowia POLSKA Os. Zlotej Jesieni 1Zakład Toksykologii Klinicznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital Rydygiera w 31-826 Krakow +48 12 411 99 99OLEJ NAP ĘDOWY GRZEWCZY EKOTERM PLUS Data sporz ądzenia: 15.09.1999 / Data aktualizacji: 1.07.2008 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. OLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel Ultra B,D,F, Olej nap ędowy arktyczny klasy 2, EFECTA DIESEL B,D,F, VERVA ON B,D,F Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 11.01.2018 Wersja: 1 Strona 1 z 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.KARTA CHARAKTERYSTYKI STARTA Olej hydrauliczny 46 / Hydraulolja 46 Karta charakterystyki jest accordanc z Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniaOlej napędowy grzewczy Ekoterm jest wyjątkowo bezpiecznym źródłem ciepła.. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt