Czynniki decydujące o rozmieszczeniu stref krajobrazowych na ziemi

Pobierz

Notatk a d la p r ow ad ząc e g o: P r ze d r ozp oc zę c i e m p r ac y z au d i obook i e m, może sz sk or zystać z p r zyg otow an e g odecydujące o rozmieszczeniu organizmów na Ziemi; wymienia po dwa przykłady przystosowań roślin i zwierząt do życia na gorących i zimnych obszarach Ziemi rozpoznaje na ilustracjach wybrane organizmy oceaniczne; układa łańcuch pokarmowy z organizmów oceanicznych; wymienia czynniki wpływające na istnienie stref krajobrazowych na Ziemi ;Dział 1.. Chrońmy przyrodę Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.5; 6.8; 10.6 podaje pięć .Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie.. Łukowa 86A.. kategoria: Klimat i pogoda.. Substancje wokół nas.. Decyduje o rozmieszczeniu organizmów, o rodzaju gleby, o ilości opadów czy o rozmieszczeniu upraw.. Materiały na RELIGIĘ .•porównuje rozmieszczenie stref krajobrazowych na Ziemi i pięter roślinności w górach wymienia charakterystyczne dla Himalajów gatunki roślin i zwierząt 1.. Na całej kuli ziemskiej nie panuje jednak taki sam klimat.Strefy krajobrazowe na Ziemi wyodrębniono ze względu na występowanie charakterystycznej roślinności.. Występowanie takich czy innych formacji roślinnych na danym obszarze jest .rozpoznaje na ilustracjach wybrane organizmy oceaniczne; układa łańcuch pokarmowy z organizmów żyjących w oceanie; wymienia czynniki wpływające na istnienie stref krajobrazowych na Ziemi; wymienia krajobraz gór wysokich jako przykład krajobrazu, którego występowanie nie zależy od położenia między równikiem a biegunem; wymienia .wyjasnij dlaczego na ziemi istnieja strefy krajobrazowe 2009-04-16 19:05:06 Dlaczego na ziemi istnieją strefy krajobrazowe ?.

Czynniki decydujące o rozmieszczeniu stref krajobrazowych na Ziemi: 1.

Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).. W wilgotnych lasach równikowych nie występują pory roku, dlatego, że przez cały rok występuje tam duża ilość opadów i wysoka temperatura powietrza.Wymienisz strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi Znasz czynniki kształtujące klimat Omówisz wpływ działalności człowieka na krajobrazy Ziemi Zagadnienia: Klimat jest kluczowym czynnikiem wpływającym na życie na Ziemi.. Czynniki, które decydują o rozmieszczeniu stref krajobrazowych na Ziemi: -Strefy klimatyczne to ukladajqce sie równoležnikowo pasy terenu, na których warunki klimatyczne sq podobne.. Jedne uwzględniały rozkład tylko jednego elementu np. temperaturę powietrza, inne brały pod uwagę dwa .Na kuli ziemskiej występuje osiem głównych stref roślinnych: 1) tundra-formacja roślinna związana z zimnym klimatem podbiegunowym, zróżnicowana na cztery podstawowe typy: - tundrę arktyczną tworzą mchy i dość bogate zbiorowisko porostów, oraz nieliczne rośliny kwiatowe, - tundrę mszysto-porostową, obok wymienionych grup .Temat: Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie.. Zastanów się, który z nich ma największe znaczenie.. Szkoła Podstawowa im.. Swoją odpowiedź uzasadnij.Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca).. Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowym oknie..

Czynniki decydujące o rozmieszczeniu stref krajobrazowych na Ziemi: 1.Źró d ł o : E d u ex p ert S p .

Uczeń: Wymagania rozszerzające (ocena dobra).. Św. Kingi w Łukowej .. .Wymagania do działów - Na tropach przyrody.. Pozostałe czynniki, jak rozmieszczenie lądów, prądy morskie, odległość od morza, mają wpływ na przesunięcia granic stref klimatycznych i na odmiany klimatu w każdej ze stref.. Szukaj.. Książki Q&A Premium.. Klasa 6 1 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca).. Notatka do zeszytu.. Przeczytaj temat 19 w podręczniku str. 110-114.. Przy opisie stref krajobrazowych przede wszystkim zwraca się uwagę na roślinność - jeden z elementów pokrycia terenu.. Kąt padania promieni słonecznych.. - Czynniki, które decydują o ro - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).. 2. Wysokość nad .- wymienia strefy klimatyczne Ziemi - przedstawia czynniki kształtujące klimat .. - omawia układ stref krajobrazowych na półkuli północnej .. - wymienia czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności - rozumie znaczenie pojęć: migracje, emigracja, imigracja, współczynnik przyrostu rzeczywistego .Przyroda Klasa 6 - ID:5df690e978e19..

Szerokość geograficzna jest więc czynnikiem decydującym o klimacie.

W XX wieku podjęto liczne próby klasyfikacji klimatów na kuli ziemskiej.. Współrzędne geograficzne .. • wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy • wymienia największe krainy geograficzne Europy i wskazuje je na mapiestrefy klimatyczne Ziemi wymienia na podstawie ilustracji strefy .. stref krajobrazowych na półkuli północnej • charakteryzuje warstwy wilgotnego lasu .. • wymienia czynniki decydujące o długości linii Uczeń: • opisuje ukształtowanie powierzchni Europy naPodstawowa Na mapce konturowej w ćwiczeniu zaznacz i nazwij omawiane na lekcji strefy krajobrazowe świata.. Uczeń: Wymagania dopełniająceWymagania edukacyjne przyroda klasa VI.. 2009-03-08 21:01:41 Załóż nowy klub• wymienić kryteria wydzielania stref krajobrazowych • przedstawić na podstawie ilustracji układ stref krajobrazowych na półkuli północnej • omówić wpływ działalności człowieka na krajobrazy Ziemi Przekazanie wiedzy 1.Poznałaś/eś już co to jest klimat.. Strefy krajobrazowe na Ziemi wyodrçbniono ze wzglçdu na wystçpowanieczynniki decydujące o rozmieszczeniu stref krajobrazowych na Ziemi; wybrane krajobrazy: Wilgotny las równikowy, lasy strefy umiarkowanej, sawanny i stepy, pustynie gorące i lodowe, krajobraz śródziemnomorski, tundra, tajga, krajobrazy astrefowe.wyjasnij dlaczego na ziemi istnieja strefy krajobrazowe 2009-04-16 19:05:06 Wyjasnij pojecie ' strefy krajobrazowe ' 2010-04-28 20:18:20 Załóż nowy klubStrefy krajobrazowe na kuli ziemskiej to obszary o podobnych warunkach klimatycznych i typowej dla nich roślinności..

Ponad - podstawowa Wymień czynniki warunkujące strefowy rozkład roślinności na Ziemi.

SPOTYKAMY SIĘ NA TEAMS o godz. 11.25 Przeczytaj temat 19 w podręczniku str. 110-114 Notatka do zeszytu Na Ziemi wyróżnia się pięć stref oświetlenia: gorącą dwie umiarkowane i dwie zimne.. Do czynników róžnicujqcych klimat w obrçbie každej strefy klimatycznej zalicza sie uksztaltowanie powierzchni oraz odleglošé od mórz i oceanów.. Ma ogromne .Strefy klimatyczne na Ziemi .. Im dalej od równika, tym mniej dociera do Ziemi światła i ciepła słonecznego.. Rejestracja.. Powierzchnia Ziemi ogrzewana przez Słońce jest nierównomiernie - w .. Wypisz pięć czynników, które decydują o rozmieszczeniu stref krajobrazowych na Ziemi.. Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowym oknie.. STREFA WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH.. o. cena dopuszczająca: omawia właściwości wybranych substancji; podaje przykłady ciała stałego sprężystego, plastycznego, kruchego; opisuje, jak zachowują się wybrane substancje pod wpływem wody i gleby; podaje przykłady przemian odwracalnych i nieodwracalnych; wyjaśnia, do czego służą symbole umieszczane .. Na krajobraz składają się: ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu.. Do wyróżnienia danych typów klimatów stosowano różne kryteria.. Ustawienia.. Dział .. 33-140 Lisia Góra..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt