Czynniki decydujące o rozwoju infrastruktury logistycznej

Pobierz

Proszę pomóżcie to pilne !. Jest szerszą formą obsługi.. Wśród najważniejszych czynników można wyróżnić: rozwój modelu D2C, wdrażanie nowoczesnych technologii, a także zmiany demograficzne i prawne oraz przekształcenia w modelu transportu i mobilności (towaru i ludzi).Czynniki lokalizacji przemysłu.. - Wzrost znaczenia innowacji - budowanie kultury innowacyjno-ści.Aktualne kierunki rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i realizowanych na jej bazie usług wykorzystywanych w logistyce są następujące: pojawiają się coraz większe możliwości, lepsza jakość i niezawodnośćW artykule dokonano przeglądu literatury za względu na czynniki, które decydują o rozwoju oraz mają wpływ na charakter i przebieg procesów rozwojowych.. W obu jednak przypadkach oddziaływanie to będzie miało inny wymiar.. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki.. Czynniki decydujące o lokalizacji, wspólne dla komercyjnego oraz publicznego charakteru centrum logistycznego:Z logistycznego punktu widzenia czynnikiem charakteryzującym działalność trans- portową w realizacji procesów logistycznych jest relacja pomiędzy kosztem transportu a poziomem obsługi logistycznej.. Logistyka polega na poszukiwaniu naukowo uzasadnionych reguł, zasad i sposobów postępowania w procesach przepływu dóbr materialnych i usług, aby zapewnić odpowiednią skuteczność i efektywność łańcuchów działania w tych procesach a jej głównym celem jest zapewnienie sprawności przepływu i właściwej obsługi klientów, przy minimalizacji ponoszonych kosztów .Indeks, tworzony po raz siódmy, odzwierciedla nastroje panujące w branży, a także klasyfikuje 45 czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu o ich wielkość, warunki biznesowe, infrastrukturę i inne czynniki, decydujące o ich atrakcyjności dla operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych .W artykule omówiono podstawowe czynniki decydujące o tworzeniu polityki logistycznej Unii Europejskiej..

Określono cele i zakres polityki logistycznej.Streszczenie.

Przyjmuje się, że rynek usług logistycznych jest kolejną fazą w rozwoju rynkuCzynniki wpływające na wybór operatora logistycznego, który obsługuje część lub cały łańcuch dostaw to przede wszystkim cena i obni- żenie kosztów, przy zachowaniu optymalnej jakości dostaw.urbanistyczne (np. uwzględniające strategię rozwoju lokalnego bądź regionalnego, potrzebę zmniejszenia bezrobocia, łagodzenie skutków niekontrolowanego rozwoju gospodarczego itp.).. Decydując bowiem o obszarze rozpoznania wska-zują, jakie dane, z jakiego obszaru są im niezbędne do tego, by w ciągłej walce .organizacją oraz infrastrukturą.. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki..

Określono cele i zakres polityki logistycznej.b) podaj trzy czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju ośrodków przemysłu high-tech w tym kraju.

Czynniki te mają duży wpływ na rozwój sektora logistyki kontraktowej i magazynowej oraz usług transportowo-spedycyjnych.. Realizowane są w nich różnorodne usługi logistyczne, do których można zaliczyć: magazynowanie, rozdzielanie, przyjmowanie i wydawanie towarów4.. 24 poz. Słowa kluczowe Logistyka, Polityka, System transportowy, Transport intermodalnyJego rozwój ma słuŝyć zwiększeniu roli portu w Gdańsku, poprzez lokowanie inwestycji związanych 22 E. Płaczek, J. Szołtysek, Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2007, s J. Miklińska, Znaczenie centrów logistycznych dla logistyki miejskiej - przykład Niemiec.Andrzej Żochowski W ostatnich latach na świecie nastąpił wzrost produkcji związanej z postępującą globalizacją.. Rozwój reguł logistycznych Źródło: opracowanie własne.. Firmy logistyczne funkcjonują coraz dynamiczniej, podnoszWybrane czynniki rozwoju turystyki 203 5. :) 2010-10-25 20:12:54; mam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech) 2009-03-23 16:36:34; Wymień trzy najważniejsze osiagnięcia praludzi.. Czynniki ekologiczne - turystyka przez swą masową skalę na przełomie XX i XXI w. znacząco wpłynęła na środowisko naturalne..

Firmy logistyczne powinny postrzegać czynnik ludzki jako gwarancję rozwoju w sprawnym zarzadzaniu zintegrowanymi procesami w łańcuchach dostaw.

gospodarczego, który generuje popyt na przewozy towarowe.. To decyduje o tym, że obecnie logistyka wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji.. Czynniki warunkujące rozwój regionu Cechą współczesnych innowacji jest jej sieciowo zorganizowana lokalizacja.. rozwój działań i strategii logistycznych szczególnie w Polsce na pewno należy wymienić: - Rozwój technologii informatycznych i teleinformatycznych, pojawienie się i rozwój koncepcji Cloud-computing i BigData.. Szczególną uwagę skoncentrowano na czynniku w postaci infrastruktury.Perspektywy i czynniki rozwoju usług logistycznych… 11 • uwarunkowania polityczno-prawne (np. zmiany w środowisku, zmniejszenie międzynarodowych barier handlowych); • uwarunkowania ekonomiczne (np. globalizacja); • uwarunkowania technologiczne (np. przepływ informacji i dokumentów);Infrastruktura procesów logistycznych usługi logistyczne Istotnym zagadnieniem o którym chciałabym wspomnieć jest cykl życia usługi logistycznej, na którego długość mają wpływ takie czynniki jak: cechy oferty usługowej i charakter potrzeb jakie zaspokaja, cechy popytu na tego rodzaju usługę, zakres nowości oferty usługowej, stopień konkurencyjności poziom substytucyjności i komplementarności.Infrastruktura procesów logistycznych Pytania i problemy 3..

Zjawisko powiązań może przybierać różne formy regionalnych ...Na rozwój sektorów nieruchomości handlowych i magazynowych będą wpływać te same czynniki.

Posiada duże porty morskie przed Cieśninami Duńskimi, znacznie zwiększającymi koszty dostępu do portów polskich dla frachtu transo -Dlatego nazywane są determinantami.. Przedstawiono podejścia badawcze prezentowane w literaturze przez różnych autorów i zgłaszane w różnym czasie.. Inżynieria zarządzania procesowego w logistyce .. Czynnikiem stymulującym rozwój rynku transportu jest wzrost wymiany handlowej z innymi .. Wszystko jest jednak uzależnione od dynamiki rozwoju infrastruktury transportowej, szczególnie .Usługa logistyczna nie jest tożsama z usługą transportową czy spedycyjną.. Podobnie zresztą jak i zakres działalności logistycz-nej w przedsiębiorstwie jest znacznie szerszy aniżeli działalności transportowej.. Sektor turystyczny, jak żaden inny, jest całkowicie uzależniony od atrakcyjności zasobów natural-nych, dlatego konieczne jest utrzymanie nienaruszonego stanu .Do procesów logistycznych, które są coraz bardziej złożone, powinno podchodzić się w sposób profesjonalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt