Wymień trzy czynniki które wpłynęły na zróżnicowanie ukształtowania powierzchni polski

Pobierz

Na nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie wpływ mają następujące czynniki: Przyrodnicze: 1.. Komercjalizacja kultury.. • działalność wiatru - niszczenie, transport, akumulacja.. Rozwój kinematografii.. rozkład lądów i mórz - powstają masy powietrza kontynentalnego suchego i oceanicznego wilgotnego.. - wewnętrzne (endogeniczne) pochodzące z wnętrza Ziemi, powodujące zróżnicowanie powierzchni.Czynniki, które wpłynęły na jej rozwój: Upowszechnienie oświaty, co wpłynęło na spadek analfabetyzmu.. Lekcja: "Zróżnicowanie rzeźby Polski".. I tak na pojezierzach polskich swoją obecność zaznaczył długotrwały postój lądolodu- stąd znaczne wysokości pojezierzy nad poziomem morza; pas nizin to oddziaływanie czoła lądolodu, zaś tereny górskie- ruchy pionowe i budowa geologiczna skał.odpowiedział (a) 22.10.2012 o 01:54.. Powstanie czasu wolnego.. 4. Wysokość nad poziomem morza.. Ruchy górotwórcze (orogenezy); 2.Rzeźba powierzchni Ziemi zmienia się pod wpływem oddziaływania na nią różnych sił rzeźbotwórczych.. kotliny - ruchy górotwórcze.. Wymień w kolejności powstawania 3 elementy budowy geologicznej Karpat Polskich: Wymień 3 podstawowe jednostki geologiczne budujące Tatry Polskie.Podaj wartości, Wymień czynniki wpływające na ukształtowanie powierzchni Polski, Omów wpływ ruchów górotwórczych na rzeźbę terenu w Polsce, Wymień typy jezior powstałych w skutek działalności lądolodu, Wymień skały dominujące w Polsce oraz główne rejony ich występowania, Jak powstają doliny U-kształtne, Scharakteryzuj .powierzchni Polski - wymienia cechy ukształtowania powierzchni Polski - wskazuje na mapie najwyżej i najniżej położone punkty w Polsce - charakteryzuje procesy rzeźbotwórcze, które wpłynęły na zróżnicowanie ukształtowania powierzchni kraju - wskazuje na mapie pasy rzeźby i wyjaśnia, na czym polega jej pasowy układW Polsce wykorzystuje się rolniczo około 47% powierzchni kraju..

Czynniki kształtujące powierzchnię Polski.

Rozwój mediów.. 30 czerwca 2020 województwo liczyło około 2 mln mieszkańców.Urzędy i jednostki szczebla wojewódzkiego zostały rozdzielone pomiędzy .W tabeli przedstawionowybrane informacje odnoszącesię do chowu zwierzątgospodarskichi produkcji rolnej w Polsce w latach .. 2011-12-27 21:35:30; wymień czynniki wpływające na rozwój życia na Ziemi 2013-11-12 15:29:42rolnych, są na świecie wewnętrznie bardzo zróżnicowane oraz ulegają ciągłym zmianom.. Ukształtowanie powierzchni - Polska jest krajem, w którym około 91% powierzchni stanowią niziny.W każdej z poszczególnych er Ziemi, na terytorium Polski, zachodziły liczne zmiany geologiczne, stąd też podział Polski na kilka jednostek geologicznych: platformę wschodnioeuropejską, struktury paleozoiczne, struktury mezozoiczne, struktury kenozoiczne.. Wymień 3 wyniesienia i 3 obniżenia tworzące Platformę Wschodnioeuropejska na terenie Polski.. Działalność człowiekacze, które wpłynęły na zróżnicowanie ukształtowania powierzchni kraju -wskazuje na mapie pasy rzeźby i wy-jaśnia, na czym polega jej pasowy układ -wyjaśnia przyczyny zróżnicowania ukształtowania powierzchni Polski -omawia wpływ zlodowaceń czwar-torzędowych na ukształtowanie po-wierzchni kraju -wykazuje związki między .Pasowe ukształtowanie powierzchni Polski spowodowane zostało działaniem sił wewnętrznych i zewnętrznych..

Ukształtowanie powierzchni.

;)) 2010-02-18 19:11:08; Wymień czynniki wpływające na właściwości magnetyczne elektromagnesu.. Uzasadnij wpływ każdego czynnika na produkcję rolnąw Polsce.• rozpoznaje rodzaje węgla i charakteryzuje warunki, w których one powstawały • wykazuje związki między budową geologiczną a wydarzeniami z przeszłości geologicznej • opisuje wpływ zmieniającego się w przeszłości geologicznej klimatu oraz poziomu mórz na współczesną budowę geologiczną Polski• wymienia czynniki wpływające na ukształtowanie powierzchni Polski • omawia rozmieszczenie form polodowcowych na obszarze Polski na podstawie mapy • podaje różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a krajobrazem staroglacjalnym • przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce • omawia zróżnicowanie przestrzenne ), pozaprzyrodniczych (w tym: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, kultura rolna, zaludnienie, sytuacja ekonomiczna i polityczna).Na ukształtowanie powierzchni Polski wpływ miały geologiczne procesy wewnętrzne (procesy górotwórcze, procesy lądotwórcze, procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi) i zewnętrzne (wietrzenie, erozja, ruchy masowe, akumulacja)..

Można je podzielić na: - zewnętrzne (egzogeniczne) dążące do zrównana powierzchni.

Gleby.. Rodzaj podłoża-wpływa na klimat lokalny.. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (około 3/4 użytków rolnych), relatywnie duży jak na warunki światowe jest udział upraw trwałych (w Polsce są to głównie sady), które stanowią 1,2% powierzchni Polski i około 2,5% powierzchni użytków rolnych.Województwo kujawsko-pomorskie - jedno z 16 polskich województw leżące w północno-centralnej części kraju.. W erze prekambryjskiej cały obszar naszego kraju był zalany wodami morskimi, co oznaczało występowanie licznych skał osadowych na grubej warstwie podłoża krystalicznego (bazalt, granit, skały metamorficzne) zwanego Platformą .Czynniki wpływające na ukształtowanie powierzchni ziemi: • wietrzenie: mechaniczne, chemiczne i biologiczne.. Metody nauczania: dyskusja, burza mózgów, drzewo decyzyjne, praca z e‑materiałemLiczba ludności tych dwóch krajów stanowi praktycznie 1/3 całkowitej sumy ludzi na Ziemi.. Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Polski jest pasowość.Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej.. Różne podłoże np. pola prawne, bagna, obszary zabudowane powodują zróżnicowanie temperatury.. wyżyny - róznorodność skał,różne procesy.. Do czynników przyrodniczych należą: ukształtowanie powierzchni (rzeźba), klimat (długość okresu wegetacyjnego) i stosunki wodne - oraz żyzność gleb..

Przykładowe czynniki, które można wypisać: 1.

Rodzaj podłoża (ląd).. Klimat (temperatura i opady- umiarkowane).. Główne rysy ukształtowania Polski są efektem jej położenia na pograniczu głównych geologicznych jednostek strukturalnych Europy do których należą: - prekambryjska platforma wschodnioeuropejska.. góry - orogenezy.Czynniki kształtujące klimat Polski: Szerokość geograficzna.. Demokratyzacja ustrojów politycznych.. • grawitacyjne ruchy masowe.. wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienie.. denudacyjne.. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.. • działalność wód płynących - erozja, transport, akumulacja.Reader view.. - paleozoiczna platforma Europy Środkowej i .Wymień czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy 2013-01-13 15:36:05; wymień czynniki wpływające na uszkodzenie ucha.. Odległość od dużego zbiornika wodnego (Atlantyk, Bałtyk)-decydujące o wysokości temperatur.. Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa.. Wpływ na to wszystko wywiera wiele czynników, m.in.: przyrodniczych (jakości gleb, klimatu i in.. Wędrując z południa na północ obserwujemy cztery pasy: gór, kotlin podkarpackich, wyżyn oraz nizin.. Podaj dwa czynniki, które wpłynęły na przedstawione w tabeli zmiany w pogłowiu zwierzątgospodarskich i wydajnościprodukcji rolnej w Polsce.. Powstanie prasy brukowej.względnie mała odległość od Oceanu Atlantyckiego, co łagodzi klimat, tzn. ociepla zimą, chłodzi latem; zwiększa też ilość opadów; dodatkowo ciepły Prąd Północnoatlantycki łagodzi zimy, zwłaszcza na zachodzie Polski;Główne cechy ukształtowania powierzchni Polski: zdecydowana dominacja nizin ogólne nachylenie terytorium Polski z południowego-wschodu w kierunku północno-zachodnim występowanie równoleżnikowych pasów rzeźby - na przemian wklęsłych i wypukłych (patrząc od północy: pasZmiany w ukształtowaniu powierzchni były związane z ruchami górotwórczymi, ruchami izostatycznymi i działalnością lądolodów na obszarze niemal całego kraju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt