Karta charakterystyki kret do

Pobierz

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1.. 2, H319 C<5 200-579-1Karta charakterystyki -Kret Żel do WC Multi Action KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami) Data wydania karty: 14.08.2008 r Aktualizacja: 07.11.2012r (I) strona 1/8 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 1.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja II) Nazwa handlowa produktu : do ud Kret AKTYWNY ŻEL rożniania rur PODWÓJNA SIŁA strona 6/13 Wartości DNEL dla Tlenek N,Ndimetylotetradecyloaminy CAS: 3332-27-2Karta charakterystyki Kret granulki do udrażniania rur .. Karta charakterystyki Surf płyn do prania 2L Tropical Lily Karta charakterystyki Tytan płyn do WC Karta charakterystyki Yplon mleczko Karta charakterystyki Yplon płyn uniwersalny Przejdź do strony głównej.Karta Charakterystyki Domestos Professional Pine Fresh Kontrola narażenia środowiska:Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.. Środki ostro żno ści w zakresie ochrony środowiska unika ć wprowadzania produktu do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.. Substancje - nie dotyczy 3.2.. Kala AntyWirus - Potwierdzenie badania dermatologicznego.2 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: BIO kret KOSTKA do spłuczki strona 2/8 2.3..

karta charakterystyki.

Kret GRANULKI do udrożniania rur _ REACH KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami) Data aktualizacji karty: 31.08.2012 r strona 1/8 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 1.1.. PIERWSZA POMOC Kontakt z oczami: dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej i czystej wody przy odwiniętych po- wiekach przez co najmniej 15 minut.. zalecana obserwacja medyczna przez 48 g po nara żeniu na stanowiskach pracy zamontowane s ą urz ądzenia umo żliwiaj ące natychmiastow ą pomoc:Karta charakterystyki preparatu Nr dokumentu: -01 Data wydruku: Płyn do ręczneg 2017-07-12 o mycia naczyń PUR Balsam Strona: 2 z 5 3.. Du że ilo ści mog ą by ć niebezpieczne dla organizmów wodnych Sekcja 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH3 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja IV) Nazwa handlowa produktu: kret Żel do WC POWER USUWA BAKTERIE strona 3/10 Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1..

JAX 34 - Karta charakterystyki.

Kret żel do udrożniania rur KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami) Data aktualizacji karty: 31.08.2012 r strona 1/9 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 1.1.K.CH.. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Produkt .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: Kret Kostka WC fresh forest strona 4/10 6.2.. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Środki powierzchniowo- czynne zawarte w produkcie są zgodne z kryteriami podatno ści na biodegradacj ę zawartymi w Rozporz ądzeniu(WE) nr 648/2004 z dnia 31 .4 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja X) Nazwa handlowa produktu: kret CLASSIC Żel do WC strona 4/11 Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

PIERWSZA POMOC Ogólna informacja: Przy wystąpieniu dolegliwości skonsultować się z lekarzem.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret PŁYN do udro żniania i dezynfekcji BAKTERIOM STOP strona 2/9 S61 Unika ć zrzutów do środowiska.. Potasu wodorotlenek.. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę ska żenia i słu żące do usuwania ska żenia o ile to jest mo żliwe zlikwidowa ć wyciek (np. uszczelni ć uszkodzone opakowanie i umie ści ć w opakowaniu awaryjnym).3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret ŻEL do udro żniania rur strona 3/9 4.2.. Opis środków pierwszej pomocy Kontakt z oczami: Ważne!W przypadku kontaktu z oczami usunąć szkła kontaktowe i natychmiast wypłu-6 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret WC PROSZEK strona 6/8 LC50 (L.idus)LC50: 440 - 760 mg/l/96 /h (Kwas cytrynowy)EC50 (Daphnia magna): ~ 120 mg/l/48 /h (Kwas cytrynowy)12.2.. Post ępowa ć zgodnie z instrukcj ą lub kart ą charakterystyki S63 W przypadku zatrucia drog ą oddechow ą wyprowadzi ć lub wynie ść poszkodowanego na świe że po-Preparat do powszechnego stosowania (gastronomia, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie) oraz do stosowania w obszarze medycznym (gabinety stomatologiczne, przychodnie, szpitale)..

Kala AntyWirus - Karta charakterystyki.

Najwa żniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia Kontakt ze skór ą: oparzenia, martwica Kontakt z oczami : oparzenia, martwica, ryzyko utraty wzroku.3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udro żniania rur strona 3/8 4.3.. Mieszaniny: Treść zwrotów H - patrz p.. Inne zagro żenia Zagro żenie dla środowiska: przy wła ściwym u życiu zgodnym z przeznaczeniem: brak.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Preparat nie stanowi zagrożenia, jeśli stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem 4.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać oparów cieczy.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: BIO Kret WC ŻEL strona 4/9 6.3. karta charakterystyki MSDS jax FG Penetrating Oil Aero.pdf.Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami)" Download Document .. Identyfikator produktu: kret GRANULKI do udrożniania rur 1.2. karta charakterystyki produktu Sansed do usuwania.. Opis środków pierwszej pomocy Kontakt z oczami : przemy ć du żą ilo ści ą czystej, bie żącej wody, przez co najmniej 15 minut,2 KARTA CHARAKTERYSTYKI (IX) Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udrożniania rur strona 2/9 H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu H290 Może powodować korozję metali Zawiera: Wodorotlenek sodu, P: ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P102 Chronić przed dziećmi.2 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: Kret granulki do udrożniania i dezynfekcji rur strona 2/8 4.. SANSED PROFESSIONAL UDROŻNIACZ __ Program certyfikacji wyrobów.. Pojemność 250ml, 500ml, 750ml, 5L Karta charakterystyki Arkusz składników Ulotka informacyjnaKARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w .Karta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów.K.. 163 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: Kret KOSTKA do spłuczki strona 3/10 Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1.. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post ępowania z poszkodowanym .. karta charakterystyki.. Kret żel do udrożniania rur.. 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja VII) Nazwa handlowa produktu:kret PŁYN do udrożniania i dezynfekcji BAKTERIOM STOP strona 3/11 Sekcja 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1.. W przypadku przedostania si ę du żych ilo ści produktu do systemu wodnego lub gruntu,KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Strona 4 z 6 Wersja Nie wolno uszkadzać ani niewłaściwie przenosić opakowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt