Kartkówka przesunięcie wykresu funkcji

Pobierz

Po przesunięciu wykresu funkcji y = f(x) wzdłuż osi OY o q jednostek (q > 0) w górę, otrzymamy wykres funkcji y = f(x) + q, w dół, otrzymamy wykres funkcji y = f(x) − q.. Na podstawie wykresu funkcji na rysunku Rys.1, mamy narysować wykres funkcji .maksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca; zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie; największą wartość funkcji w przedziale ; miejsca zerowe funkcji ; najmniejszą wartość funkcji .. Pytanie nr 2 za 1 pkt.. Suma punktów: 28.. Etykiety: Matematyka, Notatki 2013/2014.. Wyrażenia wymierne 6.. Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 o wektorTI w NM: Kartkówka 3 - omówienie Zad.. Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki.. W wyniku przesunięcia, otrzymujemy funkcję f(x) = 2x² - 2 Następnie na tym samym układzie współrzędnych, przesuńcie funkcję f(x) = 2x² o 3 jednostki w górę.. Pzesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi Y. Narysujcie wykres funkcji f(x) = 2x² i przesuńcie go o 2 jednostki w dół.. Pozostało 91% treści Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów!Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax wzdłuż osi OX i OY - Po przesunięciu wykresu funkcji f(x) = 1x o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi OX otrzymamy wykres funkcji g(x) = 1x−3.. a następnie kliknij przycis "Rysuj wykres".. Ramiona wykresu funkcji kwadratowej są skierowane w dół lub w górę..

Wykres funkcji 3.

W wyniku przesunięcia f(x) o trzy jednostki w dół otrzymujemy funkcję g(x) =(2 do potęgi x) -3.. Z treści zadania nie wynika o amplitudę której sinusoidy chodzi.II.. wartość g(x) przekształcenie przeprowadzające wykres funkcji f na wykres funkcji g 1. f(x a) przesunięcie wykresu w prawo o a 2. f(x+a) przesunięcie wykresu w lewo o a 3. f(x)+a przesunięcie wykresu w górę o a 4. f(x) a przesunięcie wykresu w dół o aWpisz w podane pole wzór funkcji, którą chcesz narysować, np: x^2-5.. Jeśli chcesz równocześnie narysować wykresy kilku funkcji, to oddziel ich wzory średnikami, np: x^2-5;2x+1.. Zadanie 1.. Wejdź na MegaMatma.pl i ucz się NIE tylko o wykresach funkcji!Animacja przedstawia przesunięcie wykresu funkcji wykładniczej f(x) =2 do potęgi x wzdłuż osi OY układu współrzędnych.. Praca domowa: ćwiczenie 2/52.. Każde z takich przesunięć powoduje nam zmianę wzoru funkcji.. Działania na wyrażeniach wymiernych 7. : Wartość funkcji dla argumentu -5 wynosi 6.. Wstęp do funkcji kwadratowej , Klasa 1 , MATeMAtyka ZP , Matematyka , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plPytanie nr 1 za 1 pkt.. Przesuwając wykres funkcji f o p jednostek wzdłuż osi Ox, otrzymujemy wykres pewnej funkcji g opisany równaniem y = g x.Wykres dowolnej funkcji możemy przesuwać w poziomie oraz w pionie..

Przesunięcie wykresu funkcji wzdłuż osi OX 5.

Po przesunięciu wykresu funkcji g(x) = 1x−3 o 2 jednostki w dół wzdłuż osi OY otrzymamy wykres funkcji h(x) = 1x−3 − 2.1.. Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 wzdłuż osi OX i OY , 7.. Aby naszkicować wykres funkcji y=1+sinx wystarczy wykres funkcji.. y=sinx przesunąć o wektor o współrzędnych [1,1].Gdy chcemy przesunąć ten wykres to możemy to zrobić w prawo, w lewo, w górę lub w dół.. Na lekcji: ćwiczenie 1/52.. Punkt P = a, b leżący na wykresie funkcji f ma współrzędne, które spełniają warunek b = f a.. 1. Podaj wzór sinusoidy Parkinsona amplitudzie: a) rosnącej, b) malejącej, c) zmiennej okresowo Odp.. Równania wymierne 8.. Rysując wykres funkcji na podstawie wykresu , przesuwamy ten wykres o jednostek w prawo.. Funkcje wymierne 1.. Zadanie 5.. (1 pkt) Wykres funkcji powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji o 5 jednostek.Kartkówka- wektory, przekształcenia wykresów funkcji DRAFT..

Korzystając z tego wykresu.

Wyrażenia wymierne - zastosowania 9.. Funkcja kwadratowa \ 7.2.. Wykres funkcji f (x) przesunięty w układzie współrzędnych o wektor v = [p,q] wyraża się wzorem: y=f (x)+p-q.. Można to inaczej zapisać: f(-5) = 6.. W wyniku przesunięcia, otrzymujemy funkcję f(x) = 2x² + 37.2. zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji , podaj wartość funkcji dla argumentu , wyznacz równanie prostej , oblicz .Kartkówka: proporcjonalność odwrotna, przesunięcie wykresu funkcji y=a/x wzdłuż osi x i y, określanie dziedziny wyrażeń wymiernych.. Proporcjonalność odwrotna 2.. PRACA KLASOWA ( październik/listopad) III.Matematyka - matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: funkcja kwadratowa, własności funkcji, wykres, równania kwadratowe, nierówności kwadratowe Zadanie 1. Podaj wyróżnik, miejsca zerowe oraz współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej.sprawdzian l LO poprawa własności funkcji Czas pracy: 45 min.. W wyniku przesunięcia f(x) o dwie jednostki w górę otrzymujemy funkcję h(x) =( 2 do potęgi x) +2.Dla poniższych funkcji narysuj wykresy funkcji, powstałych poprzez symetrię danych wykresów względem: osi 0X, osi 0Y, początku układu współrzędnych, oraz przesunięcie o podany wektor.. Jeżeli wykres funkcji kwadratowej ma jedno miejsce zerowe i osią symetrii jest oś OY, to funkcja ta jest jednomianem kwadratowym.wykres funkcji f na wykres funkcji g, przedstawia poniższa tabela: L.p..

Przesunięcie wykresu funkcji x a f(x) wzdłuż osi OY 4.

Program interpretuje wzory funkcji zgodnie z kolejnością wykonywania działań (np. potęgowanie ma pierwszeństwo przed mnożeniem, a .Szybka kartkówka z przykładowymi rozwiązaniami dla licealistów i techników dotycząca granicy funkcji.Link do zbioru zadań: do całego kursu:) Wyznacz wartość funkcji dla argumentu -5 Należy w miejsce niewiadomej x wstawić liczbę "-5".. Wartości o jakie przesuwamy wykres w każdym z tych dwóch kierunków, najłatwiej jest zapisywać w postaci wektora przesunięcia: Jeżeli chcemy przesunąć wykres w lewo, albo w dół, to na współrzędnych wektora podamy liczby ujemne, np.:w prawo, otrzymamy wykres funkcji y = f(x − p), w lewo, otrzymamy wykres funkcji y = f(x + p).. Na Wstążce powiązane opcje są pogrupowane na kartach.. (4 pkt) Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną , która jest wykresem funkcji ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt