Motywacyjna funkcja wynagrodzeń

Pobierz

Ksztaftowanie systemu wynagrodzen w nowej gospodarce - konfiguracja systemu wynagrodzen 222 4.1.. Funkcja motywacyjna stanowi wielkie wyzwanie dla każdego menedżera.2.1 Pojęcie i istota wynagrodzeń 2.2 Główne składniki wynagrodzenia 2.3 Motywacyjna funkcja płac 2.4 Formy płac i ich wpływ na motywację 2.5 Zasady skutecznego motywowania przez wynagrodzenie.. 15.03.2002 Robert Kowalczyk.. W praktyce systemów premiowania można wyodrębnić: premię regulamino-wą, uznaniową oraz nagrodę (także rzeczową).. Do funkcji wynagrodzeń na ogół zalicza się cztery funkcje, tj.: funkcję społeczną, kosztową, dochodową i motywacyjną.. Funkcja społeczna ma kilka wymiarów, ale przede wszystkimnie roszczeń ze strony pracownika.. Wysokość płacy wyznacza siłę motywacyjną.. Należy pamiętać o tym, że składniki wynagrodzeń nie mogą być dobierane chaotycznie i funkcjonować niezależnie od siebie, gdyż w konsekwencji efekt ich przypadkowego zestawienia będzie nijaki - zwłaszcza w obszarze motywacji do pracy.zatrudnienia jest funkcja motywacyjna.. Z drugiej strony samo motywowanie traktowane jest jako proces kierowniczy polegaj ący na wpływaniu na zachowania ludzi, zWynagrodzenie stanowi rekompensatę i zarazem nagrodę za wykonywaną pracę.. Funkcja spoteczna 204 3.3.2.. Należy podkreślić, iż jest ono jedynym wieloprzekrojowym badaniem wynagrodzeń w Polsce, umożliwiającym analizę zróżnicowania poziomu wynagrodzeń brutto (przeciętnychTeoretyczne aspekty motywowania przez wynagrodzenie 2.1 Pojęcie i istota wynagrodzeń ………21 2.2 Główne składniki wynagrodzenia ………22 2.3 Motywacyjna funkcja płac ………26 2.4 Formy płac i ich wpływ na motywację……… 29 2.5 Zasady skutecznego motywowania przez wynagrodzenie ………31Funkcja motywacyjna (bodźcowa) ma zachęcać pracujących do wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, do obniżania jednostkowych kosztów produkowanych dóbr i usług, do innowacyjności, do poprawy jakości itp. ..

Funkcja motywacyjna 210 3.3.5.

- GoldenLine.pl Oferty pracy Profile pracodawców Centrum karieryłeczną i dystrybucyjną.. nic wiĘc dziwnego, Że upatruje siĘ w nim ogromnej funkcji motywacyjnej - czy jednak najwaŻniejszej?. .Wynagrodzenia pełnią kilka funkcji ściśle ze sobą sprzężonych, które powinien uwzględniać każdy system wynagrodzeń pod ry-gorem jego skuteczności.. ZASADA NR 1 » Wielkość wynagrodzenia za pracę powinna być proporcjonalna do wymagań i efektów pracy.. Funkcja społeczna .. 38 2.5.. Funkcje wynagrodzen w nowej gospodarce 203 3.3.1.. Powszechnie wiadomo, iż motywatorem są wynagrodzenia, ale nie można zapominać, że cały system płac może motywować pracowników do zwiększania efektywności czy rozwoju umiejętności.. Funkcja społeczna polega na tym, że wynagrodzenie jest jednym z głównych czynników stratyfikacji społeczeństwa i ważną determinantą stosunków społecznych.. Sens płacyPodstawowe funkcje wynagrodzenia: 4 • funkcja dochodowa płaca stanowi główne źródło dochodów, płaca - zasadnicza powinna być stabilna i nie wykazywać dużych wahań; • funkcja motywacyjna - powinna zachęcać do wzrostu wydajności, jakości pracy i produkcji, a także do podwyższenia kwalifikacji;Menedżer personelu może motywować pracowników w organizacji poprzez planowanie kariery, administrację wynagrodzeń, dbanie o morale pracowników, rozwijanie serdecznych relacji i zapewnianie wymogów bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników..

Funkcja motywacyjna..... 37 2.4.4.

Aby wynagradzanie skutecznie spełniało funkcję motywacyjną, musi być ono podporządkowane kilku zasadom.. Porównanie wysokości wynagrodzeń .. 38 2.5.1.Motywacyjna funkcja pozafinansowych elementów wynagradzania Sprawdź czy odpowiednio wynagradzasz swoich pracowników!. Jest ona instrumentem kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowników zgodnie z oczeki-waniami zatrudniającej jej organizacji [Stachowska, 2007, s.35].. Teorie motywacji.. Ważną funkcją tabeli płac jest ustalanie poziomów wynagrodzeń w kategoriach zaszeregowania i ich graficzna prezentacja.2.4.3.. Tak ogólny jej zarys należy jednak uszczegółowić.. Wynagrodzenie stanowiąc rekompensatę i nagrodę za wykonywaną pracę, pełni funkcję motywacyjną, która w swej istocie zmierza do kształtowania .Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi najistotniejsza jest motywacyjna funkcja wynagrodzeń.. Artykuł zwraca uwagę na czynniki, które należy mieć na uwadze podczas tworzenia systemu wynagrodzeń w firmie oraz odpowiada na pytanie, jak sprawić, by system wynagrodzeń pełnił funkcję "pobudzającą".Funkcja motywacyjna Wynagrodzenia pełnią funkcję motywacyjną poprzez kształtowanie zachowań i postaw pracowników w zgodzie z oczekiwaniami pracodawcy..

Uwidacznia się tu motywacyjna funkcja płacy.

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń Wynagrodzenia to jeden z najbardziej oczywistych i widocznych aspektów dotyczących pracy.. W ramach funkcji motywacyjnej podkreśla się, że wynagrodzenie stanowi jeden z głównych czynników motywujących ludzi do zaangażowania się w sprawy firmy.. Funkcja dochodowa 205 3.3.3.. W tym kontekście wynagrodzenia powinny spełniać następujące role: • zachęcać potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w firmie, być konkurencyjne w stosunku do oferty rynku pracy,powszechnie wiadomo, Że to wŁaŚnie wynagrodzenie stanowi miernik tego, jakĄ wartoŚĆ ma dany pracownik w organizacji.. Funkcja kosztowa 208 3.3.4.. Największą wartość motywacyjną posiada kryterium efektów pracy.Motywacyjna funkcja wynagrodze ń zakłada, i ż ch ęć zarabiania pieni ędzy jest istotnym czynnikiem skłaniaj ącym ludzi do podejmowania pracy, trwania przy niej i zwi ększania jej wydajno ści.. Wpływ ma również struktura wewnętrzna i sposób powiązania wynagrodzenia z wynikami pracy.By wynagrodzenie spełniało funkcję motywacyjną, musi być w taki sam sposób traktowane przez pracodawcę oraz przez samego pracownika.. Oznacza to, że zarówno pracodawca, jak i pracownik rozumieją wynagrodzenie jako nagrodę za dobrze wykonaną pracę, jako pozytywny czynnik łączący pracownika z zatrudniającą go organizacją.Funkcja motywacyjna wynagrodzenia..

Także zostaje osłabiona funkcja motywacyjna takich wynagrodzeń.

Wynagrodzenie stanowi ąc rekompensat ę i nagrod ę za wykonywan ą prac ę, pełniAby system wynagrodzeń spełniał swoją funkcję motywacyjną, musi być prawidłowo skonstruowany.. Natomiast funkcja dystrybucyjna wyraża się w tym, ze wynagrodzenia stanowią czynnik równoważenia popytu i podaży na rynku dóbr konsumpcyjnych 4.FUNKCJE WYNAGRODZENIA FUNKCJA SPOŁECZNA: - poziomy i zróżnicowanie płac rzutują na stosunki międzyludzkie, relacje zawodowe, budowanie zależności między ludźmi FUNKCJA MOTYWACYJNA: - Możliwość zarobkowania jest głównym czynnikiem skłaniającym ludzi do podejmowania pracy, zwiększania wydajności, osiągania zakładanychWynagrodzenia za wyniki 199 3.3.. » Najnowsze dane o wynagrodzeniach - zarejestruj się na darmowy webinar »Motywacyjna funkcja wynagrodzeń zakłada, iż chęć zarabiania pieniędzy jest istotnym czynnikiem skłaniającym ludzi do podejmowania pracy, trwania przy niej i zwiększania jej wydajności.. Pracownik wie, że otrzyma pieniądze za swoją pracę.. Pracodawca wprowadzając, któ-ryś z tych trzech składników, powinien pamiętać o elementach odróżniających Funkcja inwestycyjna 212 4.. Wynagrodzenie stanowi bowiem główny element wymiany pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, odzwierciedlając jednocześnie relacje zachodzące pomiędzy rynkiem pracy, indywidualnym wkładem pracy pracowników oraz polityką personalną firmy.Motywacyjna funkcja wynagrodzeń.. Wartościowanie pracy jest jednym z elementów motywacyjnego systemu wynagradzania za pracę (wartościowanie pracy traktowane jest jako niematerialny środek zachęty).Funkcja motywacyjna.. Jeżeli ma satysfakcjonujące go wynagrodzenie, jest pozytywnie zmotywowany do działania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt