Jak obliczyć ogniskową soczewki skupiającej

Pobierz

Równanie to pozwala na obliczenie czyli pomiar ogniskowej, gdy znane są odległość przedmiotu od soczewki i odległość obrazu od soczewki.W soczewce skupiającej wszystkie promienie padające na powierzchnię soczewki.. Doświadczenie "Soczewka".. Zdolność skupiająca soczewki f - ogniskowa soczewki [Z] = 1/m = 1 D (dioptria) W przypadku soczewki rozpraszającej f < 0, zatem i zdolność skupiająca jest ujemna.ĆWICZENIE 29 Optyka B) Wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej metoda Bessela 6.. Doświadczenie "Soczewka" - Tom III - Multimedialny podręcznik fizyki.. Zdolność skupiająca układu cienkich soczewek stykają-cych się ze sobą jest równa sumie zdolności skupiających tych soczewek: Du = D1 +D2 Jeżeli dwie soczewki cienkie umieszczone są w odległo-Soczewka skupiająca i rozpraszająca - zadanie nr 2.. Kąty pomiędzy nimi oznaczmy jak na rysunku.. Tabele pomiarowe: Metoda bezpośrednia Metoda Bessela soczewka: soczewka: x [cm] 2 x + y [cm] y [cm] f [cm] l 2Oznaczmy położenie przedmiotu jako , położenie przedmiotu jako , środek krzywizny zwierciadła jako , środek zwierciadła jako oraz obierzmy na zwierciadle dowolny punkt .. Wyznaczanie ogniskowej soczewki skupiającej metodą wzoru soczewkowego:Odległość l będzie większa, niż przesunięcie d. Szukaną ogniskową f obliczamy z równania soczewki 1/f = 1/(d-l) + 1/l..

Jak wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej?

Ogniskową soczewki możemy obliczyć z prostego wzoru soczewkowego:.muł optyki geometrycznej: równania soczewki lub wzoru Bessel'a.. Przekształćmy wzór aby móc wyliczyć ogniskową: Z=1/f |*f Zf=1 | :Z f=1/Z f=1/4D=1/4/1m=1/4m=0,25m=25cmOgniskowa soczewki zależy od promieni krzywizny obu sfer ograniczających soczewkę i współczynnika załamania materiału soczewki oraz współczynnika załamania ośrodka.. Celem doświadczenia jest doświadczalne sprawdzenie wzoru soczewkowego 1 f = 1 x + 1 y oraz wyznaczenie ogniskowej (zdolności skupiającej) użytej w nim soczewki.. Wartość ogniskowej soczewki możemy w przybliżeniu ocenić .Rys.. Z sumy miar kątów w trójkącie dostajemy następujące równości: + =, + =, z czego wynika, żeuzyskać na ekranie.. Na ławie optycznej pomiędzy ekranem a przedmiotem znajduje się, jak w punkcie A, soczewka skupiająca.Wówczas ogniskową obliczamy ze wzoru: e e s f 4 2 gdzie e jest odległością ekranu od przedmiotu, a s x 2 x 1.. Wyjaśnienie.. Ponieważ ogniskowa soczewki rozpraszającej jest ujemna, suma odwrotności promieni krzywiznyma soczewka skupiająca o ogniskowej 1 m, więc soczew-ka o ogniskowej 5 cm ma zdolność skupiającą 20 dioptrii.. Pamiętaj o zamianie odległości na metry!. Wartość ogniskowej takich soczewek można wyznaczyć dwiema metodami..

Oblicz ogniskową soczewki o zdolności skupiającej 4 D.

- odległością przedmiotu od soczewki - odległością obrazu od soczewki.. Prosta będąca osią symetriiDla wybranej soczewki skupiającej wyznaczyć jej ogniskową metodą wykorzystu-jącą równanie soczewki.. - Dane Szukane: Rozwiązanie: Obliczamy ogniskową soczewki: - Pytania i odpowiedzi - FizykaWówczas odległość ogniskową soczewki rozpraszającej można wyznaczyć korzystając z zależności dla układu dwóch soczewek cienkich złożonych razem: 1 𝑓1,2 ′ = 1 𝑓1 ′+ 1 𝑓2 ′ (7) gdzie: 𝑓1′ ′- odległość ogniskowa obrazowa znanej soczewki skupiającej, 𝑓 2 - odległośćSkoro ogniskowa ma długość 5 cm, to ustawiając przedmiot w odległości 2,5 cm od zwierciadła, obraz będzie się znajdował pomiędzy ogniskową a zwierciadłem..

f --- ogniskowa soczewki.

Powtórzyć pomiar obracając soczewkę o 180 .. Odległość l jest odległością obrazu a wartość d-l jest odległością przedmiotu od soczewki.. W tym celu ustalić i zmierzyć odległość pomiędzy przedmio-tem a ekranem.. a odległość obrazu od zwierciadła jest równa odległości.. Ustawiając przedmiot w odległości 10 cm od soczewki, będzie się on znajdował w odległości 2f, czyli w punkcie wyznaczającym promień krzywizny.Jak obliczyć odległość obrazu od soczewki.. Oblicz powiększenie przedmiotu otrzymane w tej soczewce.metod ogniskową układu, następnie wykorzystując wzór u f s f s f u f r f gdzie: f r - ogniskowa soczewki rozpraszającej, f s - ogniskowa soczewki skupiającej, f u - ogniskowa układu soczewek obliczyć ogniskową soczewki rozpraszającej.. Oblicz w jakiej odległości od soczewki skupiającej o ogniskowej f = 10 cm należy umieścić przedmiot, aby jego pozorny obraz otrzymać w odległości dobrego widzenia równej y = 25 cm.. H - wysokość obiektu, h - wysokość obrazu powstałego na matrycy.. Odległości od soczewki mierzymy od jej środka na osi optycznej.. zanurzenie w cieczy nie zmieniło zdolności skupiającej .Dane: Z=4D Szukane: F=?. CZYNNOŚCI POMIAROWE: 1.. Oblicz ogniskową soczewki skupiającej, która w tym samym punkcie daje obrazy dwóch przedmiotów.Zdolność skupiająca soczewki wynosi 10 dioptrii..

2 - Ogniskowanie idealnej soczewki cienkiej.

W ten sposób Wykorzystać położenie ekranu B' (w miejscu ułatwiającym obliczenia) z punktu 3.. Część pierwsza: ogniskowa tej soczewki wynosi: Z=20 [D] Z=1/f ---> f=1/Z=1/20=0,05 [m]=5 [cm] Część druga:Czy soczewka wykonana ze szkła o współczynniku załamania 1,458, która w powietrzu miała ogniskową równą 0,25 m, po zanurzeniu w cieczy o współczynniku załamania równym 1,544, nadal będzie skupiała promienie świetlne?. Jak juŜ wspomniano wyŜej dla soczewek skupiających promienie równoległe do głównej osi optycznej skupiają się po przejściu przez soczewkę w jej ognisku.. Odczytać wielokrotnie położenie soczewki, dla którego obserwuje się ostry powiększony obraz.. Otrzymamy wartość ujemną, co wyraża rozpraszający charakter soczewki.. Można ją obliczyć ze wzoru: = (+), gdzie:Pytania i zagadnienia do.. Swoją odpowiedź uzasadnij odpowiednim obliczeniem.. Cechą wspólną tych metod jest utworzenie układu dwóch blisko położonych siebie soczewek rozpraszającej i skupiającej, który to układ posiada właściwości soczewki skupiającej o odpowiednio zmodyfikowanej wartości ogniskowej f.Zdolność skupiająca soczewki f - ogniskowa soczewki [Z] = 1/m = 1 D (dioptria) W przypadku soczewki rozpraszającej f < 0, zatem i zdolność skupiająca jest ujemna.. Gdzie: x - odległość przedmiotu od soczewki; y - odległość obrazu od soczewki; f - ogniskowa soczewki (odległość ogniska od soczewki).. Oblicz odległość obrazu od soczewki i wysokość obrazu.wyznaczać ogniskową soczewki skupiającej; konstruować w sposób geometryczny obrazy powstające w soczewkach skupiających; charakteryzować rodzaje obrazów powstających w soczewkach skupiających.8.13.. Stosujemy podstawowe wzory z optyki.Najpierw obliczamy ogniskową soczewki: Teraz możemy obliczyć zdolność skupiająca soczewki: Odpowiedź: Zdolność skupiająca soczewki wynosi 0,83 D.W przypadku soczewek cienkich, które są przedmiotem naszych rozważań, ogniskową możemy obliczyć ze wzoru soczewkowego: 1 1 1 1 f 1 2 n R R (1) Promień krzywizny wypukłej powierzchni jest dodatni, a powierzchni wklęsłej ujemny.. Można jednak postąpić w inny sposób.Z --- zdolność skupiająca w dioptriach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt